Drukuj

Czy podatnicy użytkujący samochody o dużej ładowności (większej niż wynikającej ze wzoru z art. 86 ust.3 ustawy o VAT) ustalonej w oparciu o inne dokumenty niż świadectwo homologacji mogą korzystać z odliczenia VAT od paliwa używanego do napędu tych samochodów.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisem art.88 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust.3 i 5, a więc tych, do których ma zastosowanie wzór na dopuszczalną ładowność: dopuszczalna ładowność = 357 kg + liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem kierowcy x 68 kg.Z uwagi na brak przepisów przejściowych w tym zakresie, ograniczenie określone w art.88 ust.1 pkt 3 ustawy odnosi się także do samochodów, których nabycie nastąpiło w uprzednim stanie prawnym.

Jeżeli zatem będzie to paliwo do samochodu o ładowności niższej niż określona według podanego wzoru, podatek od zakupionego paliwa nie podlega odliczeniu. W pozostałych przypadkach odliczenie podatku zawartego w cenie paliwa stosuje się na ogólnych zasadach.Z przepisu nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem jego pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest bowiem, by z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj. że ładowność samochodu jest wyższa niż określona wzorem.Obowiązek homologacji pojazdów oraz możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wprowadzono dnia 1 stycznia 1984r zgodnie z art.55 ustawy z dnia 1 lutego 1983r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 6, poz.35). Pierwsze świadectwa homologacji typu zostały wydane przez Ministra Komunikacji z datą 31 stycznia 1984r. Zarówno w okresie wcześniejszym jak i obecnie świadectwa te wydaje minister właściwy ds. transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Świadectwa te są przechowywane w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot (producenta, importera) dla którego zostało wydane.Od 1984r producent lub importer nowych pojazdów obowiązany był dołączyć do sprzedawanych pojazdów wyciąg ze świadectwa homologacji, będący dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego stanie technicznym.W sytuacji, kiedy podatnik posiada używany samochód ciężarowy z państw członkowskich Unii Europejskiej, należy wyjaśnić, że np.: europejskie świadectwa homologacji przechowują odpowiednie władze homologacyjne państw członkowskich, które te świadectwa wydały oraz producent danego typu pojazdu.

Podobne interpretacje: