Drukuj

Urząd Miasta jest organizatorem różnego rodzaju imprez, w trakcie których zwycięzcom wręczane są nagrody rzeczowe. Przy ich nabyciu Urząd nie odlicza podatku naliczonego, ponieważ nie prowadzi działalności opodatkowanej. Czy przekazanie nagród rzeczowych w organizowanych przez Urząd Miasta konkursach, zawodach, turniejach powoduje powstanie obowiązku podatkowego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 24.05.2004 r., nr FN.3010/67/04 (data wpływu 25.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.) przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organizacji stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,2) wszelkie inne przekazania towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art.124.

Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach Urząd Miasta, będący organizatorem konkursów, zawodów i turniejów, dokonując zakupu towarów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla ich zwycięzców nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów w związku z treścią cyt. wyżej art. 86 ust. 1 ustawy. W związku z tym przy przekazaniu nagród nie powstanie obowiązek podatkowy, ponieważ taka czynność nie jest dostawą towarów w rozumieniu cyt. wyżej art. 7 ust. 2 ustawy.

Stanowisko podatnika jest więc zgodne ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach.

Podobne interpretacje: