Drukuj

Podatnik VAT UE w maju 2004 wpłacił zaliczkę na nabycie wewnątrzwspólnotowe środka trwałego. Dostawa nastąpi w czerwcu 2004 r. W jakim okresie rozliczeniowym podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony i w jakim terminie nastąpi zwrot różnicy podatku.

Odpowiedź:

Zgodnie z przepisami art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w wewnątrzwspólnotym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem węwnątrzwspólnotowego nabycia z zastrzeżeniem ust. 6-9. W przypadku, gdy przed tym terminem, o którym mowa w ust. 5 podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę potwierdzającą otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia na terenie kraju, obowiązek podatkowy powstaje w chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 7).- stosownie do przepisów art. 86 ust. 2 pkt 4 kwotę podatku naliczonego stanowi „ ...kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.”,- w przypadku wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów podatnik wystawia fakturę wewnętrzną, o której mowa w art. 106 ust. 7 ustawy o VAT. Za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę wewnętrzną. Podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podatnik wykazuje w deklaracji VAT – 7 za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy zyskując równocześnie prawo do odliczenia tego podatku jako podatku naliczonego (art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT). Odliczenie następuje pod warunkiem istnienia związku dokonanego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną,Do zwrotu różnicy podatku stosuje się przepisy art. 87 ustawy. Zgodnie z ust 2 zwrot różnicy na rachunek bankowy podatnika następuje w terminie 60 dni z zastrzeżeniem ust. 3 oraz innych przypadków opisanych w ust. 4, 5 i 6 tego artykułu.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 opisany wyżej „60 dniowy” termin zwrotu różnicy podatku podlega wydłużeniu do 180 dni wobec podmiotów rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT oraz tych, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie krótszym niż 12 miesięcy przed złożeniem oświadczenia o zamiarze dokonania pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub pierwszej wewnątrzwspolnotowej dostawy (art. 97 ust. 1). W/w zasada nie ma zastosowania, jeżeli podatnik złoży w Urzędzie Skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe na kwotę 250 tys. zł.

Podobne interpretacje: