Drukuj

Czy złożenie przez Spółkę korekty deklaracji VAT w terminie do 60 dni licząc od dnia złożenia deklaracji za miesiąc, w którym wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy powoduje przedłużenie podstawowego terminu zwrotu wynikającego z art. 87 § 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.04.2004 r.?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 26.04.2006 (data wpływu do tut. urzędu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


-stan faktyczny podany we wniosku:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT i składa do Urzędu Skarbowego do 25 -go dnia każdego miesiąca deklaracje VAT - 7, w których wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Podatnik ma prawo do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia (art. 87 § 2 ustawy o podatku od towarów i usług).W związku z otrzymywaniem z opóźnieniem dokumentów stanowiących w myśl art. 42 ustawy o VAT dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, Spółka składa jedną lub więcej korekt do deklaracji danego miesiąca, które zwiększają kwotę podatku naliczonego do zwrotu. Korekty deklaracji wynikają z przyczyn niezależnych od podatnika, a nie z jego błędów.

-treść pytania:

Czy złożenie przez Spółkę korekty deklaracji VAT w terminie do 60 dni licząc od dnia złożenia deklaracji za miesiąc, w którym wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy powoduje przedłużenie podstawowego terminu zwrotu wynikającego z art. 87 § 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.04.2004 r.?

-stanowisko wnioskodawcy wobec powyższego stanu faktycznego:

W ocenie Podatnika złożenie korekty deklaracji VAT -7 za miesiąc, w którym wykazano kwotę do bezpośredniego zwrotu na rachunek bankowy nie przedłuża podstawowego terminu zwrotu dla kwoty wynikającej z pierwszej deklaracji. Zwrot ten powinien nastąpić w terminie do 60 dni, natomiast zwiększona kwota do zwrotu wynikająca z korekty deklaracji ponad kwotę wykazaną do zwrotu w pierwszej deklaracji winna być zwrócona w terminie 60 dni.
W ocenie Podatnika jeśli Spółka dokona korekty zgodnie z art. 81 Ordynacji Podatkowej (na skutek otrzymania dokumentów potwierdzających wywiezienie towarów poza terytorium kraju), a przed upływem terminu przewidzianego do zwrotu kwoty na rachunek bankowy tj. 60 dni, Organ Podatkowy nie powinien przedłużać terminu zwrotu dla kwoty wynikającej z pierwszej deklaracji podatkowej o kolejne 60 dni.Nie jest zasadnym przyjmowanie, że pierwsza deklaracja w związku ze złożeniem korekty nie wywołuje żadnych skutków prawnych i że liczenie terminu 60-dniowego do zwrotu całej kwoty winno nastąpić od dnia złożenia skorygowanego rozliczenia.
Gdyby przyjąć takie rozwiązanie, że na skutek korekty deklaracja podstawowa nie wywołuje żadnych skutków prawnych, należałoby przyjąć, iż Podatnik nie rozliczył podatku w terminie. Ponadto należy zauważyć niekonsekwencję takiego stanowiska w sytuacji, gdy Podatnik składa korektę deklaracji w 60-tym lub dalszym dniu od dnia złożenia deklaracji podstawowej, już po otrzymaniu kwoty na rachunek bankowy. W tej sytuacji Organ Podatkowy nie uznaje dokonany już zwrot za niezasadny, pomimo złożonej korekty rozliczenia, "która w ocenie Organu Podatkowego powoduje, że deklaracja pierwotna nie wywołuje skutków prawnych" i nie liczy terminu do zwrotu od dnia złożenia deklaracji korygującej, a termin 60 dni liczy tylko dla nadwyżki wynikającej ze skorygowanego rozliczenia. Podatnik też nie jest też zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty na podstawie "deklaracji, która nie wywołuje skutków prawnych na skutek złożenia skorygowanego rozliczenia". To prowadzi do nierównego traktowania podatników ze względu na termin złożenia korekty, tj. czy korekta nastąpiła przed 60 dniem - terminem zwrotu, czy też po tym dniu.Fakt, że Organ Podatkowy po dokonanym już zwrocie na rachunek bankowy Podatnika, w przypadku złożenia korekty nie żąda zwrotu tej kwoty i nie liczy w tym przypadku terminu do zwrotu całej kwoty od dnia złożenia skorygowanego rozliczenia, przemawia za zasadnością stanowiska Spółki tj. że tylko nadwyżka kwoty do zwrotu wynikająca z korekty deklaracji ponad kwotę wykazaną do zwrotu w pierwszej deklaracji winna być zwrócona w terminie 60 dni, licząc od dnia złożenia korekty deklaracji.
W przypadku zajęcia stanowiska, że każdorazowa korekta deklaracji danego miesiąca winna powodować na nowo liczenie 60- dniowego terminu do zwrotu kwoty wykazanej w deklaracji należy uznać, że przez przedłużanie w ten sposób terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT, Państwo Członkowskie nie wypełnia obowiązków wynikających z artykułu 17 i 18 szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych. Warunki zwrotu, które Państwo Członkowskie ustala na podstawie art. 18 ust. 4 szóstej dyrektywy, muszą umożliwiać podatnikowi odzyskanie w odpowiednich warunkach i w odpowiednim terminie całego kredytu wynikającego z nadpłaty podatku, co oznacza, że zwrot winien nastąpić w rozsądnym terminie. Przyjęta przez Państwo metoda zwrotu nie może w żadnym przypadku pociągać za sobą żadnego ryzyka dla Podatnika. Zwrot nadwyżki VAT jest fundamentalnym czynnikiem zapewniającym zachowanie zasady neutralności wspólnego systemu VAT. Warunki nie mogą podważać tej zasady poprzez zmuszanie podatnika do ponoszenia całości lub częściowego ciężaru podatku i utrudniania mu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez utratę płynności finansowej.
Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki złożenia korekty VAT-7 za miesiąc w którym wykazano kwotę do bezpośredniego zwrotu na rachunek bankowy nie powinno przedłużać podstawowego terminu zwrotu dla kwoty wynikającej z pierwszej deklaracji. Zwrot ten powinien nastąpić w terminie do 60 dni, natomiast zwiększona kwota do zwrotu wynikająca z korekty deklaracji ponad kwotę wykazaną do zwrotu w pierwszej deklaracji winna być zwrócona w terminie 60 dni.

-ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Zgodnie z art. 87 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.Przepisem art. 99 ust. 12 w/w ustawy wprowadzono normę prawną, zgodnie z którą zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi je w innej wysokości.Realizacja prawa zwrotu na rachunek bankowy podatnika danego przez ustawodawcę następuje formie złożenia deklaracji VAT-7 (VAT-7K) z wykazaniem w niej kwoty do zwrotu, w zależności od okresu zwrotu, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w terminie 25, 60 lub 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Termin zwrotu podatku określany w dniach liczony jest od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Terminu tego użył ustawodawca odnośnie wszystkich trzech terminów zwrotu określonych w art. 87 ust. 2-6 w/w ustawy. Spółka wykazując podatek do zwrotu nie traci jednocześnie prawa do korekty deklaracji VAT-7 w trybie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, z związku z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), która może być złożona nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Momentem złożenia przez podatnika korekty deklaracji VAT-7 jest, tak samo jak w przypadku deklaracji pierwotnej, moment złożenia deklaracji.Zgodnie z przepisem art. 81 Ordynacja podatkowej każda deklaracja, w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, może zostać skorygowana. W świetle tego przepisu skorygowanie deklaracji następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Skorygowanie deklaracji polega na złożeniu deklaracji tego samego rodzaju co deklaracja korygowana, ale o innej treści. Skorzystanie przez podatnika z wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji korekty deklaracji, powoduje, iż złożona przez niego korygująca deklaracja zastępuje pierwotną (korygowaną) deklarację i pociąga za sobą skutki prawne, pozbawiając jednocześnie pierwotną deklarację mocy prawnej.Przyjęcie za słuszne stanowiska Wnioskodawcy prowadziłoby do pozbawienia organu podatkowego czasu przewidzianego przez ustawodawcę na urzędowe czynności poprzedzające dokonanie przez organ podatkowy zadeklarowanego przez podatnika zwrotu.Wedle powyższego postanowiono jak w sentencji.

Podobne interpretacje: