Drukuj

Podatnik prowadzi działalność remontowo-budowlaną. Czy materiały związane z wykonywaniem usług mogą być opodatkowane stawką Vat 7% oraz czy w celu otrzymania zwrotu bezpośredniego podatku VAT powinien prowadzić specjalną ewidencję?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.06.2004 r. informuje co nastepuje:

W przepisach o podatku od towarów i usług zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) identyfikacja towarów i usług następuje poprzez kwalifikacje statystyczne. Obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania wykonywanych czynności ciąży na podatniku z uwzględnieniem art. 41 ust. 14 ustawy. Zarówno towary jak i usługi identyfikowane sa zgodnie z przepisami wymienionej ustawy przy pomocy klasyfikacji statystycznych (art. 2 pkt. 6 i art. 8 ust. 3). O tym czy materiał może wchodzić do usługi, czy też mamy do czynienia z wykonywaniem usług i dostawą towaru decyduje rodzaj czynności i etap na jakim jest ta czynność wykonywana, z czym związana jest określona klasyfikacja. A więc firma świadcząca usługi budowlane może wystawić fakturę z 7% VAT, obejmującą usługę i użyte do jej realizacji materiały budowlane. Natomiast gdy producent np. okien dokonuje montażu tego okna u klienta, to traktowane jest to jako towar, czyli stawka VAT wyniesie 22% - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 21.05.2004r. znak PP1-811/371/04/JW/1114.

Stosownie do przepisu art. 109 ust. 3 powołanej ustawy o VAT podatnicy podatku od towarów i usług obligowani są do prowadzenia ewidencji zawierającej dane określone w tym przepisie służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Aby podatnik mógł złożyć prawidłową deklarację VAT-7 rejestr dotyczący podatku naliczonego powinien składać się z 5 rejestrów. Oznacza to, że podatnik powinien prowadzić:

  • rejestr zakupów inwestycyjnych dających w całości prawo do odliczenia,
  • rejestr zakupów inwestycyjnych, z wyjatkiem nieruchomości, dających częściowe prawo do odliczenia,
  • rejestr zakupów nieruchomości dających częściowo prawo do odliczenia,
  • rejestr pozostałych zakupów dających w całości prawo do odliczenia,
  • rejestr pozosłatch zakupów dających częściowo prawo do odliczenia.


W wymienionych rejestrach należy wydzielić podatek naliczony związany z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu oraz czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, lecz dającymi prawo do odliczennia.

Podobne interpretacje: