Drukuj

1.Czy można odliczyć VAT od paliwa od wynajmowanego samochodu? 2.Czy można odliczyć VAT od faktur za najem samochodu?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 21.09.2005 r. (wpł. 26.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 22.11.2005 r. (wpł. 25.11.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Podatnika jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 09.09.2002 r. zawarli Państwo umowę najmu samochodu marki Citroen, którego dopuszczalna ładowność wynosi 560 kg, posiadającego świadectwo homologacji samochodu ciężarowego. Niniejsza umowa nie została zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym.
Od 01.05.2004 r. do 21.08.2005 r. samochód ten nie spełniał wymogów określonych w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie zaświadczenia uzyskanego z Okręgowej Stacji Pojazdów niniejszy samochód spełnia wymogi podane w art. 86 ust.4 ustawy w treści obowiązującej od 22.08.2005 r.
Ponadto z podanej informacji wynika, że do dnia 21.08.2005 r. kwota podatku naliczonego za najem tego samochodu odliczona od podatku należnego nie przekroczyła 5.000 zł.

Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii:
1.Czy można odliczyć VAT od faktur za najem samochodu?
2.Czy można odliczyć VAT od paliwa od wynajmowanego samochodu?

Stanowisko podatnika:
1.Z tytułu najmu samochodu :
– do 30.04.2004 r. – spółka miała prawo do dokonania odliczenia od podatku należnego kwot podatku naliczonego od czynszu z tytułu najmu samochodu w pełnej wysokości,
- od 01.05.2004 r. do 21.08.2005 r. – spółka miała prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z faktur za najem samochodu,
- od 22.08.2005 r. – spółka miała prawo do dokonania odliczenia od podatku należnego kwot podatku naliczonego od czynszu z tytułu najmu samochodu w pełnej wysokości.
2. W sprawie odliczenia paliwa:
- do 30.04.2004 r. – spółka miała prawo do dokonania odliczenia od podatku należnego kwot podatku naliczonego od zakupionego paliwa,
- od 01.05.2004 r. do 21.08.2005 r. – spółka nie miała prawa dokonywać odliczeń podatku od zakupu paliwa do tego samochodu,
- od 22.08.2005 r. – spółka ma prawo do dokonywania odliczeń w pełnej wysokości kwot podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy paliwa do przedmiotowego samochodu.

Ocena prawna stanowiska Podatnika:

W stanie prawnym obowiązującym do 30.04.2005 r. :
Stosownie do § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), usługobiorcom użytkującym samochody osobowe lub inne samochody o dopuszczalnej ładowności do 500 kg na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu różnicy podatku o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) i innych odpłatności wynikających z zawartej umowy.

Ponadto na podstawie § 10 ust. 4 niniejszego rozporządzeni, podatnikowi korzystającemu z samochodu innego niż samochód osobowy na podstawie umów wymienionych w wyżej cytowanym do § 10 ust. 1 Rozporządzenia, przysługuje prawo do obniżenia podatku naleznego oraz do zwrotu różnicy podatku o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) i innych odpłatności wynikających z zawartej umowy, tylko wtedy gdy samochód ten posiada homologację producenta lub importera wymaganą dla tego rodzaju samochodów. Przepis ten nie miał zastosowania do umów zawartych przed 01.01.2001 r., które zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym do 31.01.2001 r.

Jeżeli zatem łącznie spełnione zostały warunki, że:
- wynajmowany pojazd jest samochodem innym niż samochód osobowy,
- ładowność tego pojazdu przekracza 500 kg,
- wymieniony pojazd posiada homologację producenta lub importera potwierdzającą wyżej wymienione cechy,
Wówczas podatek naliczony wynikający z faktur VAT za najem tego samochodu podlega odliczeniu od podatku należnego.

Z podanych informacji wynika, że najmowany samochód Citroen posiada wymienione wyżej cechy, zatem na podstawie cytowanych wyżej przepisów do 30.04.2004 r. mieli Państwo prawo pomniejszać podatek należny o podatek naliczony z faktury VAT za najem niniejszego samochodu.
Z uwagi na spełnienie łącznie wyszczególnionych wyżej przesłanek, w okresie do 30.04.2004 r. mieli Państwo prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu paliwa do tego samochodu. W art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 11 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) postanowiono bowiem, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.

W stanie prawnym obowiązującym od 01.05.2004 r. do 21.08.2005 r.:
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 21.08.2005 r. ,w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:
DŁ = 357 kg + n x 68 kg
gdzie:
DŁ – oznacza dopuszczalną ładowność
n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy
- kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca – nie więcej jednak niż 5.000 zł.

W art. 86 ust.7 niniejszej ustawy postanowiono, że w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł.

Jak Państwo podali, użytkowany na podstawie umowy najmu samochód Citroen posiadał świadectwo homologacji jako samochód ciężarowy, lecz jego ładowność była mniejsza niż podana w cytowanym art. 86 ust. 3 ustawy. Dlatego też, za okres, w którym przepis ten obowiązywał, tj. Od 01.05.2004 r. do 21.08.2005 r. od podatku należnego mogli Państwo odliczać jedynie 50% kwoty podatku naliczonego z faktury za najem tego samochodu (a cała suma odliczeń nie mogła przekroczyć 5.000zł w całym okresie użytkowania samochodu).

Natomiast w kwestii dotyczącej odliczenia podatku od zakupu paliw silnikowych zwraca się uwagę, że od 01.05.2004 r. nie mogli Państwo korzystać z tego prawa. Obowiązywał bowiem przepis stanowiący, iż podatek od paliwa mógł być odliczony tylko wówczas, gdy paliwo to było kupowane do samochodów innych niż osobowe, o dopuszczalnej ładowności przekraczającej wielkość obliczoną na podstawie wzoru z art. 86 ust. 3 ustawy. W myśl art. 88 ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy – obniżenia kwoty zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5. Znaczy to, że nie można było odliczać paliwa od tych samochodów, które nie spełniały warunku dopuszczalnej ładowności albo spełniały ten warunek, ale nie miały świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji bądź w dokumentach tych nie było danych pozwalających ustalić dopuszczalną ładowność.

W stanie prawnym obowiązującym od 22.08.2005 r.:
Od 22 sierpnia 2005 r. w zakresie stosowania prawa do odliczenia podatku naliczonego zarówno od zakupu pojazdu samochodowego jak i paliwa do tego samochodu zaczęły obowiązywać zmiany przepisów o podatku VAT opublikowane w Dz. U. Nr 90, poz. 756.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 22.08.2005 r., w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 3, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. Przepis ten nie dotyczy pojazdów wymienionych w art. 84 ust. 4, spełniających warunki określone w art. 86 ust. 5.

Biorąc pod uwagę, że wymieniony pojazd spełnia warunki określone w cytowanych przepisach (o czym mowa w Państwa zapytaniu), przysługuje spółce prawo do pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony zawarty w czynszu z tytułu jego używania, oraz podatku z tytułu nabycia paliw silnikowych używanych do jego napędu (art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Powyższa interpretacja :
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podmiotu podatnika /płatnika/ inkasenta/ następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków- Stare Miasto w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia .

Podobne interpretacje: