Drukuj

Pytanie dotyczy odliczenia podatku naliczonego przy budowie budynku mieszczącego w sobie zarówno powierzchnię handlową jak i mieszkaniową.

Na podstawie art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego, stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo to może zostać spełnione w określonych okresach czasu, ustanowionych w art. 86 ust. 10-13. Jednocześnie realizacja tego prawa została obostrzona wieloma ograniczeniami ustawowymi określonymi w art. 88 ustawy.

Oznacza to zatem, iż w przypadku budowy budynku mieszczącego w sobie zarówno powierzchnię handlową jak i mieszkaniową nie związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą podatek naliczony będzie podlegał odliczeniu proporcjonalnie do podziału powierzchni użytkowej na część służącą prowadzonej działalnośći gospodarczej i część mieszkalną. Podatnik będzie mógł pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie lub bezpośrednio (w przypadku elementów wykończeniowych) przypisać czynnościom, w związku z którymi istnieje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Podobne interpretacje: