Drukuj

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie posiłków regeneracyjnych dla uprawnionych pracowników?

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z rażącym naruszeniem prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Nr PSUS/PPOI-443/7/05/MS z dnia 28.02.2005r. w ten sposób, iż uznaje stanowisko "X" S.A. przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2005r. znak: EKO/Z/JJ/5/2005 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie posiłków regeneracyjnych i profilaktycznych za prawidłowe.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 6 stycznia 2005r. znak EKO/7/JJ/5/2005 "X" z siedzibą w K. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w szczególności o potwierdzenie, że na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach posiłków regeneracyjnych i profilaktycznych dla pracowników.

W ww. piśmie z dnia 6 stycznia 2005r. wnioskodawca stanął na stanowisku, że usługi polegające na wydawaniu posiłków regeneracyjnych pracownikom świadczone przez wynajętą firmę są usługami stołówkowymi (PKWiU 55.51.10) i nie stanowią usług gastronomicznych. W konsekwencji art. 88 ust. 4 cyt. wyżej ustawy, ograniczający możliwość odliczenia VAT naliczonego przy zakupie usług gastronomicznych nie ma zastosowania w sytuacji opisanej we wniosku Spółki.

Postanowieniem Nr PSUS/PPOI-443/7/05/MS z dnia 28 lutego 2005r. Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu uznał za nieprawidłowe stanowisko "X" S.A. w sprawie będącej przedmiotem wniosku, bowiem usługi gastronomiczne o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy obejmują swym zakresem również usługi stołówkowe (PKWiU 55.51).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zważył co następuje:

Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w grupowaniu: Sekcja H – usługi hoteli i restauracji, Dział 55 – usługi hoteli i restauracji wyróżnia obok usług gastronomicznych również usługi stołówkowe, a mianowicie:

usługi gastronomiczne zaklasyfikowano do symbolu PKWiU 55.3, podczas gdy usługi stołówkowe zaklasyfikowano do symbolu PKWiU 55.51.

Zgodnie z przepisami art. 88 ust. 1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

  1. przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,
  2. nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Z powyższego wynika, iż przepis art. 88 ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania do usług stołówkowych zaklasyfikowanych do symbolu PKWiU 55.51.

Mając na względzie powyższe, w ocenie tut. organu rozstrzygnięcie zawarte przedmiotowym postanowieniu jest rażąco sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie działanie obliguje organ II instancji do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie bowiem z przepisami art. 14b § 2 powołanej wyżej ustawy, interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

W myśl art. 14b § 5 pkt 2 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji uchyla albo zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

W świetle powyższego postanowiono jak w sentencji.

Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, niniejsza decyzja wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach – Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podobne interpretacje: