Interpretacje w temacie: Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

1) Czy przychody ze składek członkowskich należy doliczać do brotu w celu ustalenia prawidłowych proporcji, o których mowa w art. 90 ust. 3 i 7 ustawy o VAT? 2) Czy od 1 maja 2004 r. świadczenie pieniężne otrzymywane przez Starszego Cechu z tytułu pełnionej przez niego funkcji na podstawie uchwały, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 18.05.2004 r. (data wpływu 20.05.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 18.05.2004 r. jednostka zwróciła się do tutejszego organu ...

W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania art. 90 ustawy o VAT, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej prosi o zajęcie stanowiska w sprawie zaliczenia do obrotów za rok 2003 sprzedaży nieobjętej ustawą VAT w celu wyliczenia wskaźnika do częściowego odliczania podatku naliczonego.W myśl ustawy o VAT art. 90 ust. 3 proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu ( sprzedaży ) z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności w związku z którymi podatnikowi przysługuje takie prawo. W 2003r. opłaty na lokale mieszkalne i użytkowe – własnościowe (spółdzielcze prawo do lokalu) nie były objęte ustawą VAT. Czy w myśl art. 90 ust. 3 możemy w/w sprzedaż zaliczyć do czynności, w związku z którymi nie przysługiwało prawo odliczenia podatku. Spółdzielnia stoi na stanowisku, że w/w sprzedaż należy do takich czynności ponieważ w myśl nowej ustawy VAT naliczanie czynszów mieszkaniowych jest zaliczane do sprzedaży zwolnionej a w przypadku lokali użytkowych – własnościowych do sprzedaży opodatkowanej.Wyliczenie wskaźnika za 2003r. ( w sprzedaży nie ujęto środków trwałych.)1.w przypadku nie ujęcia sprzedaży nie objętą ustawą o VAT:sprzedaż opodatkowana : 2.352.436,45nie objęta ustawą o VAT : 0sprzedaż zwolniona : 20.727,19sprzedaż ogółem : 2.373.163,64wskaźnik % : 992.w przypadku ujęcia sprzedaży nie objętą ustawą o VAT:-sprzedaż opodatkowana : 2.352.436,45nie objęta ustawą o VAT : 10.598.858,35sprzedaż zwolniona : 20.727,19sprzedaż ogółem : 12.972.021,99wskaźnik % : 18W związku z powyższym uważamy, iż wskaźnik należy wyliczyć ujmując do sprzedaży ogółem, również sprzedaż nie objętą ustawą o VAT do 30.04.2004r. Spółdzielnia w deklaracjach VAT-7 nie wykazywała sprzedaży nie objętej ustawą.Jednocześnie prosimy o potwierdzenie naszego stanowiska, iż do sprzedaży ogółem należy wliczać sprzedaż w zakresie : usług, przyznawanie pożyczek z ZFSS, reklamę oraz inną sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09 czerwca 2004r. uzupełnione pismem z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) uprzejmie wyjaśnia. Spółdzi ...

Korekta odliczonego podatku naliczonego na zakupach materiałów budowlanych zużytych przy remoncie i adaptacji budynku niewykorzystanego w prowadzonej działalności.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 01.06.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 03.06.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 21.06.2004 r. w zakresie stosowania prawa podatkowego, dotyczące korekty odliczonego podatku, naliczonego na zakupach materiałów budowlanych zużytych przy remoncie i adaptacji budynku niewykorzystanego w prowadzonej działalności gospodarczej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie ...

1) czy usługi świadczone na rzecz producentów branży budowlanej polegające na zapoznaniu ich z nowymi przepisami w zakresie wyrobów budowlanych, podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi edukacyjne; 2) w jaki sposób należy prowadzić ewidencję w związku z art. 90 ustawy o VAT, w przypadku występowania zakupów służących jednocześnie sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku;

Odpowiadając na pismo z dnia 08.07.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 02.08.2004 r., w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. Spółka ma wątpliwości: czy usługi świadczone na rzecz producentów bran ...

Podatnik pyta czy prawidłowo została ustalona kwota podatku naliczonego obniżająca kwotę podatku należnego w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2004r.?

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwo ...

Czy należy dokonać korekty podatku naliczonego od zakupu samochodu osobowego z homologacją ciężarową w sytuacji, gdy po zmianie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zostałby on przerejestrowany na osobowy?

W związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w Pana piśmie z dnia 9.07.2004r., uzupełnionym pismem z dnia 11.08.2004r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuję: Na podstawie złożonych wniosków ustalono, iż wnosi Pan o udzielenie informacji c ...

Pytanie podatnika dotyczy korekty podatku naliczonego związanego z fakturą korygującą.

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (DZ. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach , w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ...

Jak należy odliczać podatek naliczony w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej?

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pytaniem Zarządu Przejść Granicznych zawartym w piśmie Nr ZDPG-FK-071-38/2004 z dnia 25.05.2004r. (data wpływu do Urzędu 26.05.2004r.) w sprawie wyjaśnienia jak należy odliczać podatek naliczony w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych zarówno do : a) wykonywania działaln ...

Jak ustalić proporcję do obniżenia podatku należnego? Kiedy zmniejszyć podatek naliczony w związku z otrzymaną fakturą korygującą?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu, działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z 11.08.2004 r. informuje. Z zawartych w zapytaniu danych wynika, iż Pan Adam Gołaś w 2003 r. oraz w okresie od stycznia do kwietnia 2004r. dokonywał sprzedaży towarów i usług opodatkowanych stawkami VAT w wysokoś ...

Czy proporcja równa 98% (art. 90 ust. 10) daje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 100% ?

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29-08-1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Wasze pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 25-06-2004 r., wyjaśnia: W art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) określono zasady ...

Generowanie strony w 9 ms