Drukuj

Podatnik pyta czy prawidłowo została ustalona kwota podatku naliczonego obniżająca kwotę podatku należnego w deklaracji VAT-7 za miesiąc maj 2004r.?

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z kolei z treści art. 90 ust. 2 wynika, że jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 cytowanego artykułu, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Z treści wniosku Podatnika wynika, że w miesiącu maju 2004r. nie wystąpiła sprzedaż zwolniona od podatku , natomiast miały miejsce tylko korekty (dotyczące sprzedaży opakowań zwrotnych przed 1 maja 2004r., których sprzedaż była wówczas zwolniona) obniżające sprzedaż zwolnioną. Z dniem 1 maja 2004r. na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, opakowania zwrotne są opodatkowane.

W opinii tut. organu podatkowego powyższe korekty sprzedaży zwolnionej nie mają wpływu na pomniejszenie kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego w deklaracji za miesiąc maj 2004r. Słuszny jest w tym stanie rzeczy pogląd wnioskodawcy, że do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie stosuje przepisów zawartych w art. 90 ustawy o podatku VAT.

Podobne interpretacje: