Drukuj

Czy podatnik może odliczyć VAT naliczony na zasadach określonych w art. 90 i 91, jeśli nie uzgodniono proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego oraz nie ustalono kwoty odliczenia?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8 poz. 60 z 2005 r.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2005 r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik dokonuje archiwizacji dokumentów na rzecz różnych podmiotów w tym m.in. banku. Do wykonywanych usług podatnik stosował podstawową stawkę podatkową w wysokości 22 %. Po uzyskaniu opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi, uznano, że w stosunku do wykonywanych usług zasadne jest stosowanie zwolnienia z podatku od towarów i usług. W związku z powyższym podatnik wystawił faktury korygujące, w których do świadczonych usług zastosowano zwolnienie od podatku od towarów i usług, po czym dokonano zmiany rozliczenia poprzez złożenie deklaracji korygujących. Ponieważ od maja 2004 r. podatnik wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jak też zwolnione z podatku zmianie uległy zasady odliczania podatku naliczonego w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Zapytanie dotyczy problemu, czy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 90 i 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.) za okres od maja 2004 r. do grudnia 2004 r. w deklaracji VAT-7 za styczeń 2005 r., jeśli w wymienionym okresie nie ustalano, ani też nie uzgodniono z Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 8 wymienionej ustawy?

Zdaniem strony odliczenie podatku naliczonego w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje za okres od maja 2004 r. do grudnia 2004 r. jest możliwe w trybie art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług w drodze korekty dokonanej w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2005 r.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8 poz. 60 z 2005r.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik świadczy usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz zwolnione z podatku. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 cyt. ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przy tym kwotę podatku naliczonego zgodnie z zapisem w art. 86 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ponieważ ze złożonych w tut. Urzędzie pierwotnych deklaracji podatkowych VAT-7 za lata 2003-2004 wynika, że wykonywał Pan wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów, zaś obrót o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług był większy niż 30.000 zł, nie miały w Pana przypadku zastosowania zasady postępowania określone w art. 90 ust. 8 oraz art. 163 ust. 1 ustawy. Powinien Pan zatem dokonać korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń 2005 r. zgodnie z art. 91 oraz 163 ust. 2 wymienionej ustawy.

Jednocześnie należy pamiętać o treści przepisu art. 86 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. A zatem w przypadku nabycia towarów i usług służących wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług Podatnikom nie przysługuje uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z dokonanych zakupów.

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: