Drukuj

Czy możliwe jest odliczanie podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodów ciężarowych przeznaczonych wyłącznie do przewozu towarów w firmie, tj. - samochód ciężarowy JELCZ 315 M , ładowność 15.400 kg,- samochód ciężarowy MULTICAR 24 10 D , ładowność 3.650 kg,- samochód ciężarowy MULTICAR 25 01, ładowność 3.950 kg.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.07.2004 r. wyjaśnia co następuje:

Pana pytanie dotyczy możliwości odliczania podatku VAT od paliwa zakupionego do samochodów ciężarowych przeznaczonych wyłącznie do przewozu towarów w firmie, tj.
- samochód ciężarowy JELCZ 315 M , ładowność 15.400 kg,
- samochód ciężarowy MULTICAR 24 10 D , ładowność 3.650 kg,
- samochód ciężarowy MULTICAR 25 01, ładowność 3.950 kg.

Dla potrzeb ustalenia prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu samochodów należy posiłkować się danymi technicznymi zawartymi w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania tego świadectwa, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

Przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dotyczący braku możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy nie ma bowiem zastosowania do pojazdów, jeżeli z danych technicznych tych pojazdów, określonych na podstawie wyciągów ze świadectwa homologacji wynika iż posiadają kryteria konstrukcyjne samochodów ciężarowych przeznaczonych wyłącznie do przewozu ładunków. Dane techniczne z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa służą przede wszystkim do ustalenia dopuszczalnej ładowności pojazdu, o której mowa w art. 86 ust. 3 i 5 wyżej cyt.ustawy.
W świetle powyższego w odniesieniu do samochodów ciężarowych (konstrukcyjnie przeznaczonych wyłącznie do przewozu towarów) , których dopuszczalna ładowność - ustalona na podstawie danych zawartych w wyciągu ze świadectwa homologacji -jest równa lub większa niż dopuszczalna ładowność obliczona według wzoru zawartego w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług - odliczenie tego podatku następować będzie na zasadach ogólnych.
Z przedłożonych przez Pana dowodów rejestracyjnych samochodów wynika, iż wszystkie trzy pojazdy przeznaczone są wyłącznie do przewozu towarów, a zatem ma Pan prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do tych samochodów.

Podobne interpretacje: