Drukuj

Kwestia uznania czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym został spełniony warunek o prawidłowym zawiadomieniu dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1 oraz możliwości dokonania korekty podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2009r. (data wpływu 2 czerwca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii uznania czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym został spełniony warunek o prawidłowym zawiadomieniu dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1 oraz możliwości dokonania korekty podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w w kwestii uznania czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym został spełniony warunek o prawidłowym zawiadomieniu dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1 oraz możliwości dokonania korekty podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca sprzedał Spółce z o.o. towar o wartości brutto 26.193,40 zł. Towar został dostarczony i w dniu 22 czerwca 2007r. Wnioskodawca wystawił i dostarczył Spółce z o.o. fakturę VAT z terminem płatności na dzień 06 lipca 2007r. Od kwoty netto 21.470,00 zł Wnioskodawca odprowadził podatek w wysokości 4.723,40 zł. Kwota wierzytelności wciąż nie została przez Spółkę z o.o. zapłacona. Wnioskodawca prowadził bezskutecznie egzekucję komorniczą. Dlatego, mając w planach korektę naliczonego podatku VAT, w dniu 27 kwietnia 2009r. Wnioskodawca wysłał do Spółki pismo z informacją o planowanej korekcie na wypadek nieuregulowania należności w terminie 14 dni. Powyższe pismo Wnioskodawca wysłał na adres Spółki wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym listem poleconym. Jest to jedyny adres Spółki jaki Wnioskodawcy jest znany.

Pomimo tego, pismo nie zostało podjęte. Zgodnie z procedurą Poczty Polskiej, było ono dwukrotnie awizowane i w placówce poczty właściwej z uwagi na adres spółki było przechowywane przez 14 dni. Po czym wróciło do Wnioskodawcy z adnotacją, o nieodebraniu przez adresata przesyłki w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy obowiązek zawiadomienia dłużnika będącego osobą prawną o planowanej korekcie naliczonego podatku VAT jest spełniony w przypadku niepodjęcia przez niego korespondencji wysłanej na adres siedziby wskazanej w Krajowym Rejestrze Sądowym i dwukrotnego jej awizowania...
  2. Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym dopuszczalne jest dokonanie korekty podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. List polecony niepodjęty przez Spółkę pomimo dwukrotnego awizowania należy uznać za doręczony, a zatem spełniony został warunek zawiadomienia dłużnika przed planowaną korektą podatku naliczonego o jakim mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 89b ust. 5 tej ustawy do zawiadomienia tego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Ordynacji podatkowej o doręczaniu. W myśl przepisów tej ustawy - art. 151 w zw. z art. 150 § 1, § 1a i § 2 - osobom prawnym dostarcza się korespondencję w lokalu ich siedziby, a jeżeli nie zostaje ona podjęta, przechowuje się ją przez 14 dni we właściwej placówce pocztowej, o czym dwukrotnie adresata zawiadamia się. Z upływem ostatniego dnia tego czternastodniowego okresu, korespondencję uważa się za doręczoną. Stosując powyższe przepisy odpowiednio do doręczenia zawiadomienia o planowanej korekcie naliczonego podatku uznać należy, iż wierzyciel zobowiązany jest wysłać zawiadomienia na adres dłużnika-osoby prawnej aktualnie wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako adres siedziby spółki. W konsekwencji, gdy zawiadomienie wysłane na ten adres nie zostanie podjęte w terminie 14 dni pomimo dwukrotnego awizowania, podatnik ma prawo uznać, iż jego zawiadomienie zostało doręczone.
  2. W przedstawionym stanie faktycznym, przy przyjęciu, iż zawiadomienie zostało prawidłowo doręczone zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług niezbędne do dokonania w terminie dwóch lat od daty wystawienia faktury VAT korekty podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 § 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) przepisy ustawy stosuje się do podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, a także do spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1, należących do właściwości organów podatkowych.

Przytoczony przepis ustanawia generalną zasadę, iż w sprawach podatkowych stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 151 ww. ustawy osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności - osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Przepisy art. 146, art. 148 § 2 pkt 1 i 3 oraz art. 150 stosuje się odpowiednio.

Ponadto zgodnie z art. 151a Ordynacji podatkowej, jeżeli podany przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej adres jej siedziby nie istnieje lub jest niezgodny z odpowiednim rejestrem i nie można ustalić miejsca prowadzenia działalności, pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r., podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Natomiast nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (ust. 1a).

Na podstawie ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

  1. dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonywane na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,
  3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  4. wierzytelności nie zostały zbyte,
  5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,
  6. wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z ust. 3 wskazanego artykułu korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

W myśl art. 89b ust. 1 ustawy o VAT w przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6, i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia.

Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 89b ust. 5 ustawy o VAT do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej o doręczeniach.

Należy zauważyć, że wskazany w art. 89a ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT, warunek skorzystania z ulgi na złe długi ma charakter formalny. Bowiem wymogiem dokonania korekty jest uprzednie zawiadomienie dłużnika. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r. należało zawiadomić dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych (nie było konieczne wówczas informowanie dłużnika o zamiarze dokonywania korekt podatku należnego, aczkolwiek nie było to zakazane). W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r. należy zawiadomić dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności przysługującej względem tego dłużnika.

Po otrzymaniu potwierdzenia o odebraniu zawiadomienia przez dłużnika podatnik-wierzyciel powinien wstrzymać się ze skorzystaniem z ulgi na złe długi przez 14 dni. Jeśli bowiem dłużnik w tym czasie ureguluje należność (jej część), wówczas oczywiście ulga na złe długi nie znajdzie zastosowania lub też znajdzie zastosowanie tylko częściowe tj. w odniesieniu do tej części długu, która nie zostanie uregulowana przez dłużnika.

Istotne znaczenie ma tutaj kwestia obliczania terminów, a w szczególności określenia momentu początkowego oraz końcowego. Zgodnie z przepisem art. 89b ust. 5 ustawy, do zawiadomienia u dłużnika stosuje się odpowiednio przepisy o doręczeniach. Dotyczy to, co prawda, zawiadomienia u dłużnika, jednakże uznać należy, że taka zasada powinna znajdować zastosowanie do zawiadomienia także u wierzyciela. Tak więc moment początkowy owych 14 dni należy liczyć od momentu, w którym nastąpił skutek w postaci doręczenia (także doręczenia zastępczego) zawiadomienia u dłużnika.

W wyżej wymienionym wniosku Wnioskodawca wskazał, w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca sprzedał Spółce z o.o. towar o wartości brutto 26.193,40 zł. Towar został dostarczony i w dniu 22 czerwca 2007r. Wnioskodawca wystawił i dostarczył Spółce z o.o. fakturę VAT z terminem płatności na dzień 06 lipca 2007r. Od kwoty netto 21.470,00 zł Wnioskodawca odprowadził podatek w wysokości 4.723,40 zł. Kwota wierzytelności wciąż nie została przez Spółkę z o.o. zapłacona. Wnioskodawca prowadził bezskutecznie egzekucję komorniczą. Dlatego, mając w planach korektę naliczonego podatku VAT, w dniu 27 kwietnia 2009r. Wnioskodawca wysłał do Spółki pismo z informacją o planowanej korekcie na wypadek nieuregulowania należności w terminie 14 dni. Powyższe pismo Wnioskodawca wysłał na adres Spółki wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym listem poleconym. Jest to jedyny adres Spółki jaki Wnioskodawcy jest znany.

Pomimo tego, pismo nie zostało podjęte. Zgodnie z procedurą Poczty Polskiej, było ono dwukrotnie awizowane i w placówce poczty właściwej z uwagi na adres Spółki było przechowywane przez 14 dni. Po czym wróciło do Wnioskodawcy z adnotacją, o nieodebraniu przez adresata przesyłki w terminie.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołany stan prawny należy stwierdzić, że o ile Wnioskodawca dokonał wszelkich działań, celem ustalenia adresu siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności dłużnika, to doręczenie zastępcze, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego należy uznać za skuteczne w myśl przepisu art. 151 ustawy Ordynacja podatkowa, a warunek wynikający z przepisu art. 89 ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT za spełniony.

Ponadto, o ile zostały spełnione wszystkie przesłanki wynikające z art. 89a ustawy o VAT (w szczególności od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona), Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy zostały spełnione pozostałe warunki wynikające z art. 89a ustawy o VAT umożliwiające Wnioskodawcy skorzystanie z prawa do skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów na terytorium kraju w przypadku wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Tym samym dla celów niniejszej interpretacji przyjęto stanowisko Wnioskodawcy, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 89a i 89b ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: