Drukuj

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż gruntu pod budynkami trwale z gruntem związanymi?

Ze stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza sprzedać budynki używane wraz z gruntem.

Pytanie podatnika dotyczy jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż gruntu pod budynkami trwale z gruntem związanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w świetle ww ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (por. art. 2 pkt 6 cyt. ustawy). W przypadku gdy przedmiotem dostawy są budynki lub budowle trwałe z gruntem związane albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29 ust.5 ustawy). Jeżeli dostawa dotyczy budynków i budowli lub ich części, a od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat, lub pozostałych towarów, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku, uznanych na podstawie art. 43 ust. 2 ww ustawy za towary używane, dostawa towarów używanych na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004r.podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT. Wobec powyższego, z uwagi na brzmienie przepisu art. 29 ust. 5 ww ustawy, dostawa gruntu związanego z towarami używanymi korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bowiem całość transakcji dostawy podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT.

Biorąc pod uwagę ww przepisy oraz stan faktyczny w przedmiotowej sprawie, tut#61486; organ podatkowy podziela stanowisko Podatnika, iż dostawa budynków i budowli, będących towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ww ustawy, podlega przy wyczerpaniu przesłanek art. 43 ust.6, zwolnieniu od podatku VAT.

Podobne interpretacje: