Drukuj

W jakim terminie mogę odliczyć VAT naliczony z faktury za czynsz leasingowy, w przypadku gdy fakturę otrzymałem w miesiącu jej wystawienia a data sprzedaży na fakturze wskazuje miesiąc następny ?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1590) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.07.2007r wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Rozlicza się z podatku dochodowego według zasad ogólnych prowadząc książkę przychodów i rozchodów. Na samochody ciężarowe wykorzystywane w działalności gospodarczej, zawarł umowy leasingu operacyjnego. Leasingodawca wystawił fakturę za czynsz inicjalny oraz miesięcznie przez cały okres trwania umowy za raty leasingowe. Data sprzedaży wykazana na fakturze przy czynszach miesięcznych uzależniona jest od terminu płatności za leasing i może to być miesiąc następny, np. jeśli faktura wystawiona jest 19.05.2007 r. to miesiącem sprzedaży wykazanym na fakturze przy pozycji „czynsz” jest czerwiec 2007r z terminem płatności 02.06.2007r. Faktura została zapłacona przelewem w dniu 04.06.2007r.

Postawiono pytanie:

W jakim terminie mogę odliczyć VAT naliczony z faktury za czynsz leasingowy, w przypadku gdy fakturę otrzymałem w miesiącu jej wystawienia a data sprzedaży na fakturze wskazuje miesiąc następny ?

i zajęto następujące stanowisko:

Podatek VAT naliczony zawarty w fakturze za czynsz leasingowy mogę odliczyć w miesiącu otrzymania faktury bez względu na datę sprzedaży wykazaną na fakturze.

Zgodnie z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2007r, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.114, art.119 ust.4, art.120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art.86 ust.2 pkt 1 lit a. Ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przepisy § 15 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798) stanowią, że w przypadkach określonych w art.19 ust.10 i ust.13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, lecz nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Faktury wystawione na podstawie § 15 ust.1 i 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów, dają podatnikowi, który je otrzymał, uprawnienie do odliczenia wykazanego w nich podatku naliczonego- stosownie do art. 86 ust.10 pkt 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług tj, w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11,12,16,18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust.10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy – na podstawie art.86 ust.11 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że faktura dokumentująca raty leasingowe została wystawiona w dniu 19.05.2007r z miesiącem sprzedaży wykazanym na fakturze – czerwiec 2007, to na podstawie cytowanych powyżej przepisów Podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w miesiącu otrzymania przedmiotowej faktury lub w miesiącu następnym.

Pouczenie

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Załączników złożonych do pisma nie poddano ocenie.

Zgodnie z art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 - Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: