Drukuj

Czy podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do pojazdu samochodowego ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w odpowiedzi na złożone w dniu 07.06.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego dotyczącego prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa do pojazdu samochodowego.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z 2004 r.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5.

W myśl art. 86 ust. 3 cyt. ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru: DŁ = 357 kg + n x 68 kg gdzie: DŁ – oznacza dopuszczalną ładowność, n – oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy – kwotę podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 5.000 zł. Ponadto zgodnie z art. 86 ust. 5 wymienionego aktu prawnego dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3 określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wydawanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3.

Decydujące znaczenie dla uzyskania przez podatników prawa do obniżania kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w związku z zakupem paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do pojazdów samochodowych posiada zatem świadectwo homologacji.

W przypadku, gdy w świadectwie homologacji podano liczbę siedzeń 2 lub 5 prawidłowe obliczenie dopuszczalnej ładowności wymaga zastosowania przy wyliczeniu tej ładowności maksymalnej liczby siedzeń przewidzianej w homologacji dla tego typu pojazdu.

W opisanym w zapytaniu stanie faktycznym do wzoru określonego w 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług należy wstawić cyfrę 5. Jeżeli ładowność samochodu, którego dotyczy zapytanie jest mniejsza niż ładowność obliczona za pomocą formuły zawartej w przepisie art. 86 ust. 3 wymienionej ustawy nie przysługuje Panu prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupionych paliw według ogólnych zasad.

Interpretacji udzielono według stanu prawnego na dzień 07.07.2004 r.

Podobne interpretacje: