Drukuj

Związek Komunalny Gmin zapytuje, czy jako darczyńca bądź gmina-jako obdarowany będą zobowiązane do zapłacenia z tego tytułu podatku od darowizn bądź podatku VAT.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku z dnia 04.02.2005r. wynika, że Związek Komunalny Gmin zamierza przekazać w drodze darowizny na rzecz gmin - członków Związku dokumentację projektową Programu Ochrony Wód. Dokumentację tę Związek nabył od Spółki w likwidacji. Dokumentacja ta obejmuje projekty techniczne oraz budowlane dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej i deszczowej. Nabywając przedmiotową dokumentację Związek zapobiegł jej zatraceniu, gdyż może ona być wykorzystywana przez poszczególne gminy do realizacji własnych lokalnych programów służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Związek zamierza więc przekazać w drodze darowizny część dokumentacji zainteresowanym gminom, które jednocześnie są członkami Związku.

W treści złożonego pisma Związek zapytuje, czy jako darczyńca bądź gmina- jako obdarowany będą zobowiązane do zapłacenia z tego tytułu podatku od darowizn bądź podatku VAT.

Zdaniem Związku Komunalnego przekazanie dokumentacji będzie realizacją celów statutowych Związku, wynikających ze Statutu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym, wobec czego kwalifikuje się do usług zwolnionych w podatku VAT - wymienionych w pozycji 10 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego tutejszy Organ stwierdza, że: Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega wyłącznie nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT cytowanej powyżej, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji nr 10 załącznika nr 4 wymienione są jako zwolnione "Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowae)"-PKWiU 91.

Wobec powyższego, tutejszy Organ podziela stanowisko wnioskodawcy, przedstawione w podaniu z dnia 04.02.2005r.

Podobne interpretacje: