Interpretacje w temacie: Wysokość opodatkowania

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Sposób opodatkowania dostawy lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów oraz zbycia i zmiany praw użytkowania wieczystego

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług określa art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Podatnikami podatku od towarów i usług są, zgodnie z art. 15 osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą , o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezul ...

Jaka stawką podatku VAT należy opodatkować usługi montażu i serwisu kotłów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych?.

Pismem z dnia 02 06 2004 r. uzupełnione pismem z dnia 08 06 2004 r. ( data wpływu do tut. organu podatkowego 09 06 2004 r.),zwrócił się Pan z zapytaniem prawnym, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - montażu i serwisu kotłów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych . Stan faktyczny Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT, zajmuje się produkcja i sprzedażą kotłów centr ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi pocztowe świadczone w ramach zawartej umowy agencyjnej z Pocztą Polską?

Pismem z dnia 24 maja 2004r. uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2004r. zwróciła się Pani do tut. organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym zakresu stosowania podatku VAT do czynności wykonywanych w formie agencji pocztowej. Stan faktyczny: Podatnik jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu oraz w ramach zawartej z Rejonowym Urzędem Poczty w Kędzierzy ...

Czy wykonując czynności o symbolach PKWiU 70.12.11, 70.12.12, 70.32.11,.70.32.12,74.83 można korzystać po 01.05.2004 ze zwolnienia od VAT?

W myśl art. 113 ust.1 zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Zgodnie z art.113 ust.2 do wartości sprzedaży, o której mowa w ust.1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także to ...

Pytanie dotyczy sposobu wystawiania faktur VAT za usługi stomatologiczne w sytuacji, gdy w ramach tych usług wykorzystywane są zamawiane u protetyków protezy zębowe.

Art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W punkcie nr 9 załącznika nr 4 do ustawy zostały wyszczególnione usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej ( ex 85 ), z wyłączeniem usług weterynaryjnych ( PKWiU 85.2 ). Wśród usług w zakresie ochrony ...

Według jakiej stawki VAT należy opodatkować roboty wykonywane w ramach przetargu wygranego w lutym 2004 r. - końcowy odbiór w maju 2004 r.?

Zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegały czynności wymienione w art.2 tej ustawy i dla tych czynności określone zostały właściwe stawki podatku. Wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozli ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług opodatkowane są następujące czynności: organizacja imprez estradowych i kulturalnych symbol PKWiU 92.31.21-00.10 ; usługi w zakresie rozprowadzania biletów na imprezy kulturalne, wykonywane na rzecz zlecającego PKWiU 92.32.10-00.00 ; sprzedaż biletów na imprezy estradowe i kulturalne, organizowane w ramach działalności gospodarczej symbol PKWiU 92.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54 poz. 535 ) zwalnia się od podatku usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw a ...

Opodatkowanie podatkiem VAT usług weterynaryjnych świadczonych przez Spółkę na rzecz rolników indywidualnych oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii.

W związku z zapytaniem złożonym dnia 26 maja 2004r. w sprawie sposobu rozliczania podatku VAT przy świadczeniu usług weterynaryjnych ( zawiadomienie z dnia 25 czerwca 2004r. o nie załatwieniu sprawy w ustawowym terminie), Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm./, po przeanalizowaniu przed ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować działalność polegającą na renowacji mebli na zlecenie polskiej firmy, która wykonuje takie usługi na rzecz zleceniodawcy niemieckiego?

W opisanym przez podatnika przypadku polski podmiot przyjął zlecenie usługi na ruchomym majątku rzeczowym od zleceniodawcy niemieckiego polegająca na renowacji mebli / art. 27 ust. 2 pkt 3 lit d ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku ( Dz. Nr 54, poz. 535 ) /. Polski podmiot który przyjął to zlecenie od podmiotu niemieckiego zleca część tej usługi innej polskiej firmie renow ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 20.05.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego: zapytanie dotyczy: opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ...

Generowanie strony w 17 ms