Drukuj

Czy sprzedaż terenu pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Od 1 maja 2004 r. grunt jest towarem w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) – art. 2 pkt 6 ustawy. Zatem odpłatna dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli jest realizowana przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej.

Jednak w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Opodatkowaniu zatem podlegają dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich (niezabudowanych) – jedynie te, których przedmiotem są tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. Oznacza to, że ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, działek rekreacyjnych, nieprzeznaczone pod zabudowę. Charakter gruntu należy ustalać w oparciu o przepisy prawa miejscowego – lokalny plan zagospodarowania przestrzennego.

Spółka zbywa prawo własności niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na przebudowę drogi. Według wypisu z rejestru gruntów przedmiotowe działki stanowią grunty orne. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działki te położone były do 31 grudnia 2002 r. w terenie „O 110 L frac12;” – ulica miejska. Od 1 stycznia 2003 r. teren bez planu.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. nie definiuje pojęcia teren pod zabudowę. Zatem należy tutaj odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).

W myśl art. 3 pkt 6 cyt. Prawa budowlanego przez budowę rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Z kolei przez obiekt budowlany należy rozumieć: budynek, budowlę, obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1 cyt. ustawy). Zgodnie z art. 3 pkt 3 budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, itp. Zatem teren przeznaczony pod przebudowę drogi jest terenem przeznaczonym pod zabudowę (budowlą – drogą).

W sytuacji, gdy przedmiotowe grunty do końca 2002 r. były położone w terenie „O 110 L 1/2 ” – ulica miejska to zdaniem Naczelnika tut. Urzędu istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że stan ten ulegnie zmianie przy tworzeniu nowego planu zagospodarowania, tym bardziej, że Spółka sama zaznacza, że zbycie tej działki odbywać się będzie z przeznaczeniem na przebudowę drogi.

Pomimo braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, w przedmiotowej sytuacji nie można kierować się ewidencją gruntów, w której działki, będące przedmiotem sprzedaży, widnieją jako grunty rolne, gdyż w nieobowiązującym już planie zagospodarowania przestrzennego działki te widniały jako ulica i z takim przeznaczeniem też będą nabywane – na przebudowę drogi.

Zatem w myśl powołanych przepisów w kontekście zapytania podatnika przedmiotowe grunty są gruntami z przeznaczeniem pod zabudowę i transakcja ta nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy o VAT oraz podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej podatku VAT, tj. 22 %.

Należy tutaj również zauważyć, że gdyby nie doszło do sprzedaży przedmiotowych działek a Urząd Miasta zastosował przysługującą mu procedurę wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem na cele uzasadniające jej wywłaszczenie – przebudowa drogi, to w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług powyższe również będzie objęte podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: