Drukuj

Wysokość opodatkowania

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Towarami zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ww. ustawy są m. in. grunty.

Stąd odpłatna dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie jednak z treścią art. 43 ust. 1 pkt 9 zwalnia się od podatku dostawę towarów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

W opisanej sytuacji dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż przedmiotowy grunt jak podaje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilchowice znajduje się na obszarze przeznaczonym pod zabudowę. Zgodnie z ww. przepisem nie jest istotna klasyfikacja gruntu lecz jego przeznaczenie.

Moment powstania obowiązku podatkowego uregulowany jest zapisem art. 19 ust. 4 ustawy o ptu zgodnie z którym - jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zapis ust. 11 ww. artykułu stanowi, iż jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Podobne interpretacje: