Drukuj

Pytanie dotyczy prawidłowości zastosowania stawki podatku VAT na usługi w zakresie przygotowania i sprzedaży posiłków wyłącznie : uczniom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi szkół podstawowych i gimnazjum będących placówkami oświatowymi gminy . Jaka jest wysokość stawki podatku VAT na roboty budowlane związane z rozbudową składowiska komunalnego?.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 marca 2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ” podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy.

Pod poz. Nr 7 ww. załącznika zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku , zostały wymienione usługi sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex-80 tj. usługi w zakresie edukacji.

Prowadzenie stołówki szkolnej przez personel szkoły dla uczniów i pracowników szkoły pod warunkiem, że stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej jest ściśle związane z działalnością szkoły to zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi należy klasyfikować w dziale PKWiU 80 „ usługi w zakresie edukacji” w grupowaniu odpowiednim dla rodzaju szkoły tj. wg wyżej cytowanego załącznika do ustawy jako zwolnione z podatku VAT.

Natomiast jeżeli stołówkę prowadzi inny niż szkoła podmiot gospodarczy (np. gospodarstwo pomocnicze przy szkole ) lub kiedy posiłki przygotowywane są na odrębne zlecenie, usługi te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55.51.10-00.00 jako „ Usługi stołówkowe”.

Ad. 2 Przepis art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi, że w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Definicję infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu ustawodawca zawarł w art. 146 ust. 3 cyt. ustawy o podatku VAT.

Zauważa się, iż składowisko odpadów komunalnych nie stanowi takiej infrastruktury, bowiem nie zostało wymienione w powyższym przepisie.

Zatem do prac związanych z rozbudową gminnego składowiska odpadów komunalnych zastosowanie będzie miała podstawowa stawka podatku VAT 22%.

Podobne interpretacje: