Drukuj

Podatnik świadczy usługi przygotowywania posiłków regeneracyjnych na terenie zakładu pracy. W związku ze świadczeniem powyższych usług posiada wątpliwości co do wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia tych usług po dacie 01.05.2004 r.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr.54, poz. 535) podlegają:

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
2. eksport towarów
3. import towarów
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
5. wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 30.04.2004 r. - stosownie do postanowień § 67 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U Nr 27, poz. 268 ze zm.)- zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegały posiłki sprzedawane w barach mlecznych oraz stołówkach i bufetach przyzakładowych, pod warunkiem, że nie były to stołówki i bufety ogólnodostępne, a na podstawie § 67 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. rozporządzenia sprzedaż posiłków profilaktycznych, były objęte zwolnieniem.
Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31.12.2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do usług gastronomicznych z wyłączeniem:

- sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%
- sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

Natomiast od dnia 01.05.2004 r.- na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535) dodatkowo w związku z § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 97, poz. 970 ze zm.) - w okresie do dnia 31.12.2007 r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

1. sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, bezalkoholowych których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.
2. sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

Wobec powyższego przygotowanie posiłków regeneracyjnych jest objęte stawką 7%, z wyłączeniami jak przy ww. usługach gastronomicznych i stołówkowych.
Należy zwrócić uwagę, że każdy podatnik jest obowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności według klasyfikacji statystycznej. W przypadku wątpliwości w przedmiocie prawidłowego grupowania statystycznego wykonywanych czynności należy uzyskać stosowną opinię organu statystycznego.
W Dzienniku Ustaw z dnia 29.04.2004 r. Nr 89, poz. 844 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W załączniku do ww. rozporządzenia zawarte są m. in., obowiązujące od 01.05.2004 r. symbole stosowane w statystyce. Jednocześnie, nie dłużej niż do dnia 31.12.2005 r. dla celów m. in. podatku od towarów i usług stosuje się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).
Uwzględniając powyższe oraz brzmienie art. 41 ust. 14 w związku z art. 176 cyt. ustawy o VAT należy mieć na uwadze, iż ewentualne zmiany, wynikające z nowego rozporządzenia w sprawie PKWiU w zakresie odmiennego, co do symbolu statystycznego, zakwalifikowania towarów i usług wymienionych w załącznikach do cyt. ustawy o VAT nie powodują zmian opodatkowania. Zatem ze względu na możliwość wystąpienia różnic, podatnik zwracając się do organów właściwych do klasyfikowania wyrobów i usług dla potrzeb statystyki, winien wnioskować o podanie symboli właściwych zarówno do jak i po 01.05.2004 r.
Naczelnik tut. Urzędu informuje, że powyższa interpretacja dokonana jest dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, a zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zakres obowiązków podatnika.

Podobne interpretacje: