Drukuj

Spółka zgodnie z zawartą umową wykonuje usługi w zakresie kontroli biletów, z tytułu których wystawia faktury VAT stosując podstawową stawkę podatku w wysokości22%. Zgodnie z zapisem § 6 pkt 4 umowy „Strony ustalają windykację opłat dodatkowych przezZleceniobiorcę także po rozwiązaniu umowy, od pasażerów spisanych wczasie trwania niniejszej umowy nie dłużej jednak niż 12 m-cy od daty rozwiązania umowy. W tym okresie ściągnięte wierzytelności należą do Zleceniobiorcy.” Mając na uwadze fakt, iż z końcem czerwca b. r. kończy się umowa na kontrolę biletów Podatnik ma wątpliwości czy wierzytelności ściągnięte w okresie 12 m-cy od daty rozwiązania umowy na własną rzecz podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
2) eksport towarów
3) import towarów
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
W myśl art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54 poz. 535) „towarami” są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii,budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjachwydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.
Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każdeświadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającejosobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, wjakiej dokonano czynności prawnej;
2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynnościlub sytuacji;
3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotudziałającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
Jak wynika z wyżej opisanego stanu faktycznego Spółka po zakończeniu obowiązywania przedmiotowej umowy w okresie 12 miesięcy ma prawo ściągać na własnąrzecz opłaty dodatkowe (tj. dodatkowe kary pieniężne za jazdę bez biletu) od pasażerówspisanych w czasie trwania umowy na kontrolę biletów. Jak wynika z wyjaśnień podatnikausługa kontroli biletów u tych pasażerów została przez Spółkę zafakturowana podczastrwania umowy.
W związku z powyższym Spółka zwróciła sie do Urzędu Statystycznego w Łodzi wcelu sklasyfikowania wyżej opisanych czynności.Z opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych wynika, iż:
- zakup i sprzedaż wierzytelności na własny rachunek, zakup wierzytelności w celu ichwindykacji, windykacja wierzytelności u dłużnika należy do usług zgrupowanych według PKWiU 65.23.10-00.00 „Usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzieindziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszówemerytalno-rentowych”.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione wzałączniku Nr 4 do ustawy.
W załączniku tym pod pozycją 3 ujęto usługi (według symbolu PKWiU - sekcja J ex 65-67)pośrednictwa finansowego z wyłączeniem:
1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
3) usług doradztwa finansowego (PKWiU EX 67.13.10-00.20)
4) usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU EX 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń wrozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresieprzez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
5) usług ściągania długów oraz faktoringu
6) usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymirodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
7) usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innychrodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
8) transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
9) transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.
W związku z powyższym usługi sklasyfikowane według PKWiU 65.23.10 - 00.00 podlegają zwolnieniu od podatku.

Podobne interpretacje: