Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wykonywaniu usługi polegającej na czyszczeniu wpustów ulicznych oraz uzupełnianiu krat wpustowych na terenie miasta w pasach drogowych ulic?

Na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w wniosku ustalono, iż spółka wykonuje usługi polegające na bieżącym utrzymaniu wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych ulic oraz uzupełnianiu brakujących lub wymianie uszkodzonych krat wpustowych na drogach publicznych. Na wykonanie przedmiotowych usług zostały zawarte umowy pomiędzy Prezydentem Miasta a spółką.
Umowa dotyczy bieżącego utrzymania wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych w 2005 roku. Zgodnie z umową "utrzymanie" polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania wpustów ulicznych i przepustów w stanie umożliwiającym normalną pracę tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto wykonawca ma obowiązek dokonywać cotygodniowych objazdów kontrolnych wpustów ulicznych i potrzebnych czyszczeń w utrzymanych przez siebie dzielnicach. Integralną częścią umowy stanowi załącznik nr 1, w którym podano wykaz ulic (dróg publicznych) objętych utrzymaniem wpustów ulicznych. W § 6 przedmiotowej umowy określono warunki wynagrodzenia, zgodnie z którymi wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za bieżące utrzymanie wpustów ulicznych i przepustów. Rozliczenia między stronami umowy następować będą w okresach miesięcznych, ma podstawie wystawionych protokołów odbioru robót i wykazu wykonanych robót.Umowa dotyczy uzupełniania brakujących lub wymiana uszkodzonych krat wpustowych kratami betonowymi na drogach publicznych na terenie miasta w 2005 roku. Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1, w którym podano wykaz ulic (dróg publicznych) objętych utrzymaniem wpustów ulicznych W § 6 przedmiotowej umowy określono warunki wynagrodzenia, zgodnie z którymi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej każdorazowo na podstawie obmiaru wykonanych robót oraz cen jednostkowych robót. Rozliczenia między stronami umowy następować będą w okresach miesięcznych, ma podstawie wystawionych protokołów odbioru robót i książek obmiarów.

Według oceny wnioskodawcy usługi polegające na bieżącym utrzymaniu wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych ulic oraz uzupełnianie brakujących lub wymianie uszkodzonych krat wpustowych na drogach publicznych można zaklasyfikować do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i opodatkować stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535) stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy VAT, do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.
Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.
Pod pojęciem obiektu budownictwa, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług, rozumie się przez to budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupów oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa o podatku od towarów i usług określa, iż przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, rozumie się:

  • sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
  • urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
  • urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu stwierdza, iż w świetle obowiązujących przepisów, usługi polegające na bieżącym utrzymaniu wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych ulic oraz uzupełnianie brakujących lub wymianie uszkodzonych krat wpustowych na drogach publicznych stanowi świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stawką 22%.
Umowy zawarte przez spółkę z Urzędem Miasta określają zakres wykonywanych usług, rozliczenia finansowe oraz kwestie kar umownych, a w załącznikach do przedmiotowych umów ujęto wykaz ulic, które podlegają bieżącemu utrzymaniu przez spółkę Z treści zawartych umów wynika, iż spółka wykonuje usługi bieżącego utrzymania wpustów ulicznych i przepustów w pasach drogowych oraz uzupełnia brakujące lub wymienia uszkodzone kraty wpustowe kratami betonowymi na drogach publicznych i rozlicza się miesięcznie. Jednakże z umów nie wynika jednoznacznie które ulice, a tym samym które urządzenia stanowią infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, a specyfika wykonywanych usług - bieżące utrzymanie wpustów ulicznych i przepustów oraz uzupełnianie brakujących lub wymiana uszkodzonych krat - nie pozwala na każdorazowe określenie, czy dane urządzenie związane jest z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Podobne interpretacje: