Interpretacje w temacie: Stawki

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Jaka stawka podatku obowiązuje od 1 maja 2004 r. dla części zamiennych do wyrobów medycznych i dla wyposażenia wyrobu medycznego, m.in. wysięgnika ręki WR-01, stanowiącego wyposażenie łóżka rehabilitacyjnego, oraz jaka stawka podatku obowiązuje dla usług w zakresie ochrony zdrowia?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 26 ze zm.), udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 21 kwietnia 2004 r , uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2004 r , dotyczącej określenia obowiązującej od dni ...

Wysokość stawek podatkowych, które podatnik winien zastosować oraz w odniesieniu do usług wykazanych pod lit. a możliwość klasyfikacji takich usług jako "usług świadczonych przez szpital" PKWiU 85.11.1? Czy przekazywanie dokumentacji przetargowej jest opodatkowane?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisów art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wobec trzech pism Podatnika (pisma o numerze 04/2004/DBR/PS z dnia 06.04.2004 r.) niniejszym udziela informacji w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług ora ...

Czy budowę drogi w ulicy S wraz z likwidacją kolizji energetycznych, administrowanej przez Urząd Miasta, obok której znajdują się między innymi działki budowlane i rozpoczęte inwestycje mieszkaniowe, można opodatkować przy zastosowaniu stawki 7% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.)?Czy budowę i remonty podobnych dróg, administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub Urząd Miasta, można opodatkować wg stawki 7%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 04.05.2004 r., nr PRD.III.6/2004 (data wpływu 04.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) us ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie do usługi budowlanej wraz z dostawą niezbędnych do jej wykonania materiałów – tj. ocieplania budynków mieszkalnych (w przypadku dostawy towaru z montażem), w związku ze zróżnicowaniem w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.) stawek opodatkowania - 22%VAT dot. materiałów budowlanych i - 7%VAT w odniesieniu do robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym, wymienionych w art. 146 ust. 1 pkt 2.

Zdaniem Naczelnika Urzędu w sprawie należy rozpatrzyć brzmienie przepisów art. 29 ust. 1 oraz art. 146 pkt 1 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. ) Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy obrotem podlegającym opodatkowaniu i stanowiącym podstawę wyliczenia podatku podatku VAT jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jeżeli o ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla usług pogrzebowych i cmentarnych a także przy sprzedaży trumien i utensyliów pogrzebowych.

Pismem z dnia 12 maja 2004r. Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniem jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla usług pogrzebowych i cmentarnych a także przy sprzedaży trumien i utensyliów pogrzebowych. Stan faktyczny: Spółka świadczy usługi i cmentarne a także dokonuje dostawy trumien i utensyliów pogrzebowych. Dla części klientów świadczy wyłącznie usługi pogrzebowe i cment ...

Stawka podatku od towarów i usług na wytwarzane wyroby rehabilitacyjne z owczej wełny.

W odpowiedzi na pismo . w sprawie wysokości stawki podatku od towarów i usług na wytwarzane wyroby rehabilitacyjne, w myśl art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa / Dz. U. 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami/ wyjaśnia się:-do dnia 30.04.2004 roku wyroby produkowane przez podatnika tj. wyroby rehabilitacyjne o symbolu PKW i U 17.60.11-30.91 opodatkowane były wg stawki VAT w ...

Stawka podatku VAT na sprzedaż nieruchomości.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004 r.w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz.535/ na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm./, Naczelnik Urzędu Skarbowego w olsztynie uprzejmie wyjaśnia : Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od tow ...

Czy od 1.05.2004r. podatnik będący producentem stolarki okiennej PCV prowadzący również demontaż i montaż okien wyprodukowanych przez siebie dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego dla oób nie prowadzących działalności gospodarczej, powinien stosować stawkę 22% na okna i 7% na montaż tych okien, powinnien stosować 7% na całą usługę remontową /wymiana okien/?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarówno towary jak i usługi identyfikowane są przy pomocy klasyfikacji statystycznych. O tym, czy materiał może wchodzić do usługi, czy też mamy do czynienia z wykonywaniem usług i dostawą towaru, decyduje rodzaj czynności i etap na jakim jest ta czynnoś ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pogrzebowych, w skład których wchodzi eksportacja i ubieranie zwłok, wraz z dostawą trumny oraz wszystkimi akcesoriami. Oprócz powyższego podatnik dokonuje dostawy trumien i utensylii pogrzebowych bez świadczenia usługi. Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku takiej działalności?Czy do prowadzonej przez podatnika dostawy trumien i utensylii pogrzebowych bez świadczenia usługi pogrzebowej ma zastosowanie stawka VAT - 7 % wynikająca z zał. Nr 3 poz. 160 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U.Nr 54 poz. 545)?

Zgodnie z poz. 160 z załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) symbol PKWiU 93.03 stawką podatku VAT w wysokości 7 % zostały opodatkowane usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych łącznie z trumną lub urną. Natomiast stawka 22 % podatku VAT ma zastosowanie w przypadku dostawy tr ...

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, należącą do sektora publicznego. Jego działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Przychodami Ośrodka są dotacje z budżetu gminy i wpływy z prowadzonej działalności. Jednym ze źródeł przychodów własnych, zgodnie ze statutem, są wpływy ze sprzedaży pisma kulturalno – społecznego wydawanego metodą poligraficzną. Pismo ukazuje się w cyklu miesięcznym w nakładzie 500 sztuk. Jest ono zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacyjnym o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN. Cena sprzedaży wynosi 1,50 zł za egzemplarz i przychody ze sprzedaży nie pokrywają w całości poniesionych nakładów, tzn. druku, zdjęć i nakładu pracy związanego z redagowaniem pisma. Reklamy zamieszczane w piśmie zajmują co najwyżej 6-10% powierzchni pisma (i to nie w każdym numerze). Kolportaż pisma prowadzony jest w zakresie własnym, jak również przez placówki handlowe. Gminny Ośrodek Kultury prosi o opinię w następujących sprawach: 1) Czy zakład poligraficzny słusznie dolicza do kosztu usługi 22% VAT?2) Jaką stawkę VAT: 0% czy 7%, powinna zawierać cena sprzedaży pisma?3) W przypadku opodatkowania pisma, kto powinien odprowadzać VAT, placówki handlowe czy Ośrodek Kultury?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 19.05.2004 r., nr GOK-L.dz.80/2004 (data wpływu 24.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). 1. Usługi drukowania pisma kulturalno – ...

Generowanie strony w 21 ms