Drukuj

Czy z tytułu wykonania usług polegających na wykonaniu robót związanych z piaskowaniem i malowaniem elementów składanej stalowej estakady kolejowej, dla celów podatku VAT będzie miało zastosowanie zwolnienie od tego podatku na podstawie załącznika Nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług pkt 75 – usługi w dziedzinie obrony narodowej (symbol PKWiU 75.22.1), z uwagi na fakt iż środki na sfinansowanie tej usługi pochodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim na pisemne zapytanie Spółki, z dnia 27.05.2004 r., uzupełnione pismami z dnia 08.06.2004 r. i z dnia 25.08.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Spółka zawarła z firmą umowę na wykonanie zadania - wykonanie robót związanych z piaskowaniem i malowaniem elementów składanej stalowej estakady kolejowej na składowisku rpm w Stargardzie Szczecińskim. Spółka ma wykonać konserwację elementów składowych estakady kolejowej. Prace te mają polegać na piaskowaniu i malowaniu stalowych elementów.

Zgodnie z opinią udzieloną przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 14.07.2004 r., na pisemne zapytanie Spółki z dnia 08.06.2004 r., usługa polegająca na wykonaniu robót związanych z piaskowaniem i malowaniem elementów składanej stalowej estakady kolejowej została sklasyfikowana w grupowaniu PKWiU 45.44.23-00.00 „Roboty związane z malowaniem pozostałych konstrukcji inżynierskich”.Dodatkowo, Spółka przedłożyła opinię Urzędu Statystycznego w Warszawie, kierowaną do Departamentu Finansów i Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie – pismo Nr RE-5672-1263/3579/2003 z dnia 27.10.2002 r., o zakwalifikowaniu usług polegających na gromadzeniu, utrzymaniu, odświeżaniu, magazynowaniu rezerw państwowych mobilizacyjnych (rpm), sprzętu techniczno-wojskowego, realizacji szkolenia obronnego, remontach i inwestycjach na liniach o znaczeniu państwowym wyłącznie ze względów obronnych, wykonywane na zlecenie i opłacane przez administrację państwową, pod symbolem PKWiU 75.22.1 - „Usługi w dziedzinie obrony narodowej” KWiU 75.22.1.

Zdaniem Spółki, z tytułu wykonania powyższych prac, dla celów podatku od towarów i usług, będzie miało zastosowanie zwolnienie od tego podatku na podstawie załącznika Nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług pkt 75 – usługi w dziedzinie obrony narodowej (symbol PKWiU 75.22.1), ponieważ usługa ta jest zlecona i opłacona przez kontrahenta, lecz środki na sfinansowanie tej usługi pochodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim stwierdza, że stanowisko Spółki, iż usługa polegająca na piaskowaniu i malowaniu elementów składanej stalowej estakady kolejowej sklasyfikowana wg PKWiU pod symbolem 45.44.23-00.00 - „Roboty związane z malowaniem pozostałych konstrukcji inżynierskich”, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 i ust. 3, art. 15 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zastosowanie powołanych norm prawa podatkowego skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Spółka, w ramach zleconego przez kontrahenta zadania, ma świadczyć usługę w zakresie piaskowania i malowania elementów składanej stalowej estakady kolejowej na składowisku w Stargardzie Szczecińskim.Powyższa usługa według opinii udzielonej Spółce przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 14.07.2004 r., mieści się w grupowaniu PKWiU 45.44.23-00.00 - „Roboty związane z malowaniem pozostałych konstrukcji inżynierskich”.Zatem, prace polegające na piaskowaniu i malowaniu elementów składanej stalowej estakady kolejowej (PKWiU 45.44.23-00.00), zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 22 %.

W zapytaniu Spółka uważa, że dla celów podatku od towarów i usług będzie miało zastosowanie zwolnienie od tego podatku ze względu na symbol PKWiU 75.22.1 – usługi w dziedzinie obrony narodowej. Podstawą tego jest art. 43 ust. 1 pkt 1 i załącznik nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – poz 75.Podstawą określenia danej stawki podatkowej jest klasyfikacja jaką Spółka otrzymała z Urzędu Statystycznego. Jeżeli Spółka nie zgadza się z otrzymaną opinią, to ewentualnie winna wyjaśnić tę kwestię z Urzędem Statystycznym.

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego informuje, iż jeśli nawet przyjąć symbol PKWiU 75.22.1 dla powyższej usługi, to zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 43 ust. 1 pkt 1 i poz. 75 załącznika Nr 4 do ustawy mówi, iż zwolnienie od opodatkowania podatkiem VAT dotyczy usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – wyłącznie usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a powyższe prace, tj. usługi w zakresie piaskowania i malowania elementów składanej stalowej estakady kolejowej na składowisku w Stargardzie Szczecińskim tego nie dotyczą.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie informuje jednocześnie, iż w dniu 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która artykułem 175 uchyliła stosowanie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).Z dniem tym utraciły także moc przepisy wykonawcze do uchylonej ustawy – także przywołane przez Spółkę rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, wraz z załącznikami.Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. nie zawiera przepisów wyłączających tego typu usługę z ogólnej dyspozycji art. 41. Także przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) nie przewidują obecnie objęcia powyższych robót preferencyjną stawką podatkową.

Spółka, jak wynika z zapytania z dnia 08.06.2004 r. nie wykonywała i nie fakturowała robót przed dniem 1 maja 2004 r., nie ma więc podstaw powoływać się na przepisy już nieobowiązujące.

Zatem, uwzględniając obowiązujący od 1 maja 2004 r. stan prawny oraz opinię Ośrodka Interpretacji Standardów Statystycznych Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 14.07.2004 r., usługi świadczone przez Spółkę w zakresie piaskowania i malowania elementów składanej stalowej estakady kolejowej na składowisku w Stargardzie Szczecińskim sklasyfikowane wg PKWiU 45.44.23-00.00 jako „Roboty związane z malowaniem pozostałych konstrukcji inżynierskich” opodatkowane są podstawową stawką podatku VAT, tj. 22 %, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: