Drukuj

Stawka podatku od towarów i usług dla sprzedaży materiałów roślinnych służących do produkcji szczotek (tampiko, piassawa, włókno kokosowe) oraz sposób fakturowania ww. sprzedaży.

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną przez Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze w piśmie z dnia 4 sierpnia 2003 r., Nr IV/443/49/03/I/EL, uzupełnioną pismem z dnia 27 stycznia 2004 r., Nr IV/443/4/04/I pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w odpowiedzi na zapytanie z dnia 9 lipca 2003 r., uzupełnione pismami z dnia: 17 lipca 2003 r., 27 grudnia 2003 r. oraz 12 stycznia 2004 r.

Z zapytania Podatnika wynika, że sprzedaje on w kraju materiał roślinny o nazwie tampico lub fibra, stosowany m.in. do produkcji szczotek. Jest to materiał sprowadzany z Meksyku, produkowany z liści rosnącej tam agawy, w czasie przetwarzania poddany obróbce mechanicznej i chemicznej, sprzedawany w postaci wiązek. Do 31 grudnia 2002 r. Podatnik przy sprzedaży ww. materiałów stosował stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3 %, w oparciu o załącznik nr 1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), stosując symbol SWW 4032-410.

Ponadto w ww. zapytaniu Podatnik stwierdza, że ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803), która wprowadziła zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług oraz Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wykluczają stosowanie stawki podatku od towarów i usług w wysokości 3% - według załącznika nr 1 (symbol PKWiU 02.01.42-00.30). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 216, poz. 1828) sugeruje w załączniku nr 3 stosowanie stawki 7%. Jednocześnie art. 6 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. gwarantuje, że zmiany dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów nie mogą powodować zmiany stawki podatku, jeżeli zakres stosowania wynikał z ustawy.

W piśmie z dnia 12 stycznia 2004 r., stanowiącym uzupełnienie zapytania z dnia 9 lipca 2003 r. Podatnik podał, że podane w ww. zapytaniu numery klasyfikacji SWW (4032-410) oraz PKWiU (02.01.42-00.30) dotyczą wszystkich wymienionych roślinnych surowców szczotkarskich. Podatnik składa zapytanie o stawkę podatku od towarów i usług dla sprzedaży ww. materiału oraz innych surowców roślinnych stosowanych między innymi do produkcji szczotek tj. włókno kokosowe, basyna/palmyra, piassawa. Ponadto Podatnik pyta, jaki numer klasyfikacji (SWW czy PKWiU) umieszczać na fakturach VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny Izba Skarbowa w Zielonej Górze pismem z dnia 21 maja 2004 r., Nr II-1/443-258/03 zwróciła się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych o wydanie opinii w zakresie klasyfikacji według SWW oraz PKWiU materiału roślinnego o nazwie: tempiko, fibra oraz włókno kokosowe, basyna/palmyra i piassawa, stosowanego między innymi do produkcji szczotek. Pismem z dnia 18 sierpnia 2004 r., znak OK-5672/KW-17/08-3677/2004 Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych wydał opinię, iż ww. wyroby mieszczą się w grupowaniach:

 • materiały roślinne o nazwie tempiko (włókna z agawy meksykańskiej) piassawa – przygotowane do produkcji szczotek nawet cięte, bielone, czesane (inaczej niż do przędzenia):

 • PKWiU 02.01.42-00.30 „Materiały roślinne do produkcji mioteł lub szczotek”; SWW 4369-3 „Łyka z drzew egzotycznych”;
 • włókno kokosowe surowe:

 • PKWiU 01.11.73-00.30 „Sizal i surowe włókna tekstylne”; SWW 4369 „Produkty uboczne z drzew egzotycznych”;
 • powyższe włókna roślinne – przygotowane w węzły i pęki do wyrobu mioteł lub szczotek, które są gotowe bez podziału do wykorzystania do wyrobu mioteł lub szczotek, lub wymagają jedynie drobnych zabiegów jak przycięcie na kształt:

 • PKWiU 36.62.11-10.2 „Miotły i szczotki ze związanych razem innych materiałów roślinnych”;
  SWW 2886 „Wyroby szczotkarskie”.

Zgodnie z art. 18 ust. 1a w związku z poz. 12 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) – według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r. – sprzedaż w kraju materiału roślinnego o nazwie tempiko oraz piassawa, sklasyfikowanych według SWW do grupowania statystycznego o symbolu 4369-3 tj. „Łyka z drzew egzotycznych” oraz włókna kokosowego surowego (SWW 4369 tj. „Produkty uboczne z drzew egzotycznych”) podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 3%.

Sprzedaż powyższych włókien roślinnych przygotowanych w węzły i pęki do wyrobu mioteł lub szczotek, gotowych bez podziału do wykorzystania do wyrobu mioteł lub szczotek lub wymagających jedynie drobnych zabiegów jak przycięcie na kształt, sklasyfikowanych według SWW do grupowania statystycznego o symbolu 2886 tj. „Wyroby szczotkarskie”, zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy była opodatkowana 22% stawką podatku od towarów i usług. Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 216, poz. 1828), którymi dostosowano ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a także rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 22 marca 2002 r.(Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) do aktualnej nomenklatury statystycznej, tj. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.

W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2003 r. sprzedaż:

 • materiałów roślinnych o nazwie tempiko, piassawa, sklasyfikowanych według PKWiU do grupowania 02.01.42-00.30 tj. „Materiały roślinne do produkcji mioteł lub szczotek” jako wyłączonych, na podstawie poz. 9 załącznika nr 1 do cyt. ustawy, z wykazu towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3% i wymienionych pod poz. 3 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r., stosownie do § 66 pkt 1 podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług,
 • włókna kokosowego surowego (PKWiU 01.11.73-00.30 – „Sizal i surowe włókna tekstylne”), jako wyłączonego na podstawie poz. 1 załącznika nr 1 do cyt. ustawy, z wykazu towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%, zgodnie z art. 18 ust. 1 jest opodatkowana stawką podatku w wysokości 22 %,
 • powyższych włókien roślinnych – przygotowanych w węzły i pęki do wyrobu mioteł lub szczotek, gotowych bez podziału do wykorzystania do wyrobu mioteł lub szczotek lub wymagających jedynie drobnych zabiegów jak przycięcie na kształt (PKWiU 36.62.11-10.2 – „Miotły i szczotki ze związanych razem gałęzi lub innych materiałów roślinnych”), jako wymienionych pod poz. 26 załącznika nr 1 podlega opodatkowaniu stawką 3%, w myśl art. 18 ust. 1a cyt. ustawy.


Mając na uwadze art. 6 ww. ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r., zgodnie z którym - w przypadku, gdy po dniu wejścia w życie tej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, dotyczące nowych oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU, PKOB) prowadziłyby do zmian dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego albo prowadziłyby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki lub zwolnienie określone w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r., w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2002 r. W związku z powyższym, w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do 30 kwietnia 2004 r., sprzedaż w kraju materiału roślinnego o nazwie tempico, piassawa oraz włókno kokosowe, stosowanych między innymi do produkcji szczotek – na podstawie art. 18 ust. 1a w związku z poz. 12 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) objęta była stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%, natomiast sprzedaż powyższych włókien roślinnych przygotowanych w węzły i pęki do wyrobu mioteł lub szczotek – 22% stawką tego podatku, w myśl art. 18 ust. 1 cyt. ustawy.

Od dnia 1 maja 2004 r. opodatkowanie sprzedaży materiałów roślinnych wymienionych w zapytaniu Podatnika regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

W myśl przepisów ww. ustawy, od dnia 1 maja 2004 r. sprzedaż:

 • materiałów roślinnych o nazwie tempiko, piassawa, sklasyfikowanych według PKWiU do grupowania 02.01.42-00.30 tj. „Materiały roślinne do produkcji mioteł lub szczotek” jako wyłączonych, na podstawie poz. 10 załącznika nr 6 do cyt. ustawy z dnia 11 marca 2004 r., z wykazu towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%, podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%, w myśl art. 41 ust. 1 cyt. ustawy,
 • włókna kokosowego surowego (PKWiU 01.11.73-00.30 – „Sizal i surowe włókna tekstylne”), jako wyłączonego na podstawie punktu 2 poz. 1 załącznika nr 6 do cyt. ustawy, z wykazu towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3%, jak również wyłączonych z wykazu towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (poz. 1 pkt 2 załącznika nr 3 do ustawy) podlega opodatkowaniu ww. podatkiem w wysokości 22 %, zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy,
 • powyższych włókien roślinnych – przygotowanych w węzły i pęki do wyrobu mioteł lub szczotek, gotowych bez podziału do wykorzystania do wyrobu mioteł lub szczotek lub wymagających jedynie drobnych zabiegów jak przycięcie na kształt (PKWiU 36.62.11-10.2 – „Miotły i szczotki ze związanych razem innych materiałów roślinnych”) podlega opodatkowaniu stawką 22%, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy.


W piśmie z dnia 12 stycznia 2004 r., stanowiącym uzupełnienie zapytania z dnia 9 lipca 2003 r. Podatnik podał, że jego zdaniem symbole SWW (4032-410) i PKWiU (02.01.42-00.30) dotyczą wszystkich roślinnych surowców szczotkarskich wymienionych w ww. zapytaniu z dnia 9 lipca 2004 r. Natomiast Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych pismem z dnia 18 sierpnia 2004 r., znak OK-5672/KW-17/08-3677/2004 sklasyfikował ww. wyroby według różnych grupowań PKWiU oraz SWW. W związku z powyższym organ podatkowy określił stawki podatku od towarów i usług dla ww. roślinnych surowców szczotkarskich, tj. tempiko, pissawa, włókno kokosowe, zgodnie z klasyfikacjami statystycznymi podanymi przez Urząd Statystyczny. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Ponadto w związku z tym, że w złożonym zapytaniu Podatnik nie podał szczegółowych informacji na temat surowców roślinnych (które nie są powszechnie znane) tj.: fibra, basyna/palmyra, wobec czego Urząd Statystyczny nie mógł zająć stanowiska w zakresie klasyfikacji statystycznej ww. surowców roślinnych, to niemożliwe jest określenie przez organ podatkowy stawki podatku od towarów i usług właściwej dla ww. surowców.

Jednocześnie tut. organ wyjaśnia, że organy podatkowe nie są uprawnione do wydawania jakichkolwiek opinii w zakresie klasyfikacji statystycznych. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje produkty (towary, usługi) wg zasad określonych w klasyfikacjach statystycznych. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wydanie opinii interpretacyjnych do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Zgodnie z § 35 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w przypadku sprzedaży w kraju towarów lub usług objętych stawką niższą od określonej w art. 18 ust. 1 ustawy oraz towarów lub usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 47 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 (nazwa towaru lub usługi) obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. Od 1 maja 2004 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971), które w § 12 ust. 7 określa, że w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku. Oznacza to, że od 1 stycznia 2003 r. na fakturach dokumentujących sprzedaż towarów opodatkowaną obniżoną stawką podatku od towarów i usług należy umieszczać symbol PKWiU.

Powyższej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Podobne interpretacje: