Drukuj

Podatnik prosi o interpretację art. 27 i 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i isług oraz wsakzanie stawki podatku, którą należy zastosować dla usług uszlachetnienia i konfrkcjonowania czynnego, przy założeniu, że faktura VAT wystawiona jest na rzecz kontrahenta wspólnotowego.

W złożonym zapytaniu postawiono problrm właściwej stawki podtku VAT dla usług - jak to określono - uszlachetninia i konfekcjonowania czynnego z powierzonego materiału w sytuacji, gdy okres między dostarczeniem tkaniny a wykonaniem usługi i wywiezienia poza terytorium kraju kontrahenta wspólnotowego nie przekracza 30 dni.

Jak słusznie zauważa Pytający, w sprawie znajdzie zastosowanie przepis art. 27ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) normujący kluczową w zakresie opodatkowania usług kwestię, jaką jest miejsce powstania obowiązku podatkowego. I tak, zgodnie z powołanym przepisem art. 27 ust. 2 lit. d) miejscem świadzcenia usług na ruchomym majątku rzeczeowym - bo do takich usług zaliczane są przedmiotowe usługi - jest miejsce gzdie usługi faktycznie są świadczone. Dalsze unormowania w przedmiotowym zakresie zawiera przepis art. 28 ust. 7 powołanej ustawy - w przypadku, gdy odbiorca usługi(tuta: firma francuska) podał wykonującemu usługę numer, pod którym jest zidentyfyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanje na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium na którym usługi są wykonywane, miejsce świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym te usługi zostały faktycznie wykonane. Przy czym zgodnie z art. 8 powołanego art. 28 towary powinny być wywiezione niezwłocznie po wykonaniu usługi, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług.

Reasumując, w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym na rzecz kontrahenta wspólnotowego rozpoznanych jako usługi świadczone na terytorium kraju, zastosowanie znajdą zasady ogólne jak do transakcji krajowych także w zakresie stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zaś, gdy możliwym będzie rozpoznanie tych usług jako świadczone na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, to obowiązek podatkowy będzie ciążył na odbiorcy usług (wg podanego numeru identyfikującego odbiorcę dla potrzeb podatku od wartości dodanej) na zasadach przewidzianych w danym państwie członkowskim (które nadało numer identyfikujący odbiorcę).

Usługi szycia, zgodnie z art. 41 ustawu o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku.

W przypadku uznania usług za świadczone na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, sprzedaż takich usług nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w zakresie podatku naliczonego zasosowanie znajdzie przepis art. 86 ust. 8.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o zadany stan faktyczny z zastosowaniem przepisów obowiązujących na dzień opracowywania informacji.

W przypadku uznania usług za świadczone na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, sprzedaż takich usług nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w zakresie podatku naliczonego zastosowanie znajdzie przepis art. 86 ust. 8. Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o zadany stan faktyczny z zasosowaniem przepisów obowiązujących na dzień opracowania inforamcji.

Podobne interpretacje: