Drukuj

dot. zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT na usługi w zakresie obrony narodowej i administracji społecznej (PKWiU 75.22.1)

W związku z pismem z dnia 28.06.2004 r. w sprawie o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dot. podatku od towarów i usług, działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługę konserwacji konstrukcji mostowych – zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej składanej estakady kolejowej SEK-500 składowanej na bazie rpm /rezerw państwowych mobilizacyjnych/ oraz, że dla danej usługi w przepisach dot. podatku od towarów i usług przewidziano zwolnienie od tego podatku, gdyż usługę tą zaklasyfikowano do PKWiU 75.22.1 „usługi w dziedzinie obrony narodowej”.

W art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), określono jakie czynności, w jakich okolicznościach oraz w stosunku do jakich usług i towarów objęto zwolnieniem od podatku.

Wskazano, że zwalnia się od podatku między innymi usługi wymienione z załączniku Nr 4 do ustawy.

W poz. 6 tego załącznika wymieniono usługi, które obejmuje Dział 75 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ale zwolnieniu poddano – wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, o czym stanowi zapis podany przy symbolu PKWiU ex 75. Symbol ten oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danego wyrobu /usługi z danego ugrupowania.

W związku z powyższym świadczona przez Pana usługa z dniem 1 maja 2004 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podlega opodatkowaniu stawka podatku VAT w wysokości 22 %.

Podobne interpretacje: