Drukuj

Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z zapytaniem o prawidłowa stawkę podatku od towarów i usług przy sprzedaży gruntu zabudowanego i gruntu niezabudowanego w przypadku, gdy Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu informacji z dnia 9 czerwca 2004r., Nr PP-443/IN/46/TL/2004 o zakresie stosowania prawa podatkowego, udzielonej w odpowiedzi na wniosek Urzędu Gminy

Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Brzegu z zapytaniem o prawidłowa stawkę podatku od towarów i usług przy sprzedaży gruntu zabudowanego i gruntu niezabudowanego w przypadku, gdy Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

W piśmie z dnia 9 czerwca 2004r., Nr PP-443/IN/46/TL/2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu stwierdził, że Gmina dokonując dostawy gruntów niezabudowanych, dla których nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, stosuje zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast w przypadku dostawy gruntów zabudowanych, zastosowanie właściwej stawki podatku VAT lub zwolnienie z opodatkowania tym podatkiem zależeć będzie od charakteru posadowionego na tym gruncie obiektu.

Z powyższym stanowiskiem nie sposób się zgodzić.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza co następuje:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535), odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy definiuje dostawę towarów jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast towarami w myśl ustawy są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy).

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Opodatkowaniu podlegają więc dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych - tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. Pozostałe dostawy gruntów niezabudowanych (m.in. grunty rolne i leśne) są zwolnione od podatku VAT. Dodać należy, że zgodnie z przepisem art. 29 ust. 5 ustawy o VAT - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W takiej sytuacji opodatkowanie podatkiem od towarów i usług będzie uzależnione od tego, jaka stawka opodatkowana (względnie zwolniona z opodatkowania) będzie dostawa budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. O charakterze gruntów powinien każdorazowo decydować plan zagospodarowania przestrzennego.

W sytuacji, gdy dla danego terenu Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, stawka podatku od towarów i usług lub ewentualne zwolnienie z tego podatku zależeć będzie od obecnego charakteru działki, przy uwzględnieniu polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pomocniczo może być również wykorzystana ewidencja gruntów i budynków prowadzona na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454).

Powyższej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące w tym okresie przepisy prawa podatkowego.

Podobne interpretacje: