Drukuj

Czy można stosować stawkę 7 % VAT na usługę remontową wykonywaną w akademikach studenckich?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordyncja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm) w odpowiedzi na złożone w dniu 12.10.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 13.10.2004 r.) zapytanie - informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następujaco:

Przedmiotowe zapytanie dotyczy:
Czy można stosować stawkę 7 % VAT na usługę remontową wykonywaną w akademikach studenckich ?

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1316) akademiki studenckie sklasyfikowane zaostały w: grupie 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania, klasie 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania, która obejmuje: budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty, bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezrobotnych itp.

W świetle art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 litery a w/w ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę 7 % w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszacą.

Domy studenckie to budynki zbiorowego zamieszkania, które nie są obiektami budownictwa mieszkaniowego wg ustawy o VAT. Wyłącznie dla robót w obiektach budownictwa mieszkaniowego i infrastrukturze im towarzyszącej przewidziane zostało preferencyjne opodatkowanie.

A zatem Strona wykonująca usługi remontowe w domach mieszkalnych dla studentów, w świetle definicji obiektów budownictwa mieszkaniowego zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług, nie ma prawa do zastosowania preferencyjnej stawki VAT. W/w czynności podlegać więc będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg podstawowej stawki 22 %.

Interpretacji udzielono wg stanu prawnego na dzień wydania przedmiotowego pisma.

Podobne interpretacje: