Drukuj

- Czy olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie jadalny PKWiU 15.41.12-10 jest opodatkowany stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7% na podstawie załącznika Nr 3 poz. 21 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, a olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie techniczny PKWiU 15.41.12-20 jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%.

Stan faktyczny w sprawie.

Spółka z o. o. dokonuje głównie z importu zakupu surowego, odgumowanego oleju sojowego, który jest przeznaczony zarówno na cele paszowe jak i spożywcze o symbolu:

  • PKWiU 15.41.12-10 – olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie jadalny,
  • PKWiU 15.41.12-20 – olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie techniczny.

Ocena prawna stanu faktycznego.

W podatku od towarów i usług sprawa klasyfikacji statystycznych jest szczególnie eksponowana, bowiem z symbolami PKWiU wiąże się określona stawka podatkowa albo zwolnienie od podatku.

Przy stosowaniu stawek podatkowych w podatku od towarów i usług niezbędna jest znajomość grupowań statystycznych, inkorporowanych ze statystyki do prawa podatkowego. Załączniki do ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ oraz do wydanych na tej podstawie rozporządzeń i zarządzeń, odwołują się do symboli grupowań statystycznych przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych od podatku od towarów i usług. Dlatego też sprawa klasyfikacji statystycznych towarów i usług w Klasyfikacji Wyrobów i Usług nabiera w zakresie tych zwolnień i preferencji szczególnego znaczenia. Polega ono mianowicie na tym, że przepisy podatku od towarów i usług bezpośrednio odwołują się do towarów i usług wymienionych w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Natomiast w przypadkach towarów i usług objętych stawkami 0%, 7% i 22% oraz zwolnieniami od podatku, wymienione są one /z pewnymi wyjątkami/ z nazwy i symbolu w ustawie VAT.

Przy sprzedaży towarów i usług objętych stawkami niższymi niż stawka podstawowa oraz zwolnieniami od podatku od towarów i usług bezwzględnie wymagane jest podanie symboli statystycznych na fakturach, wynika to z przepisów normujących niezbędne dane na fakturach / § 12 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971)/.

Zaliczanie określonego produktu /usługi/ do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta /usługodawcy/. Wynika to z faktu, że właśnie producent /usługodawca/ posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu /usługi/ do odpowiedniego grupowania PKWiU tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć produkt oraz świadczoną usługę, producent /usługodawca/ może zwrócić się o pomoc do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Z cytowanych powyżej unormowań wynika, iż ustawodawca nie upoważnił organów podatkowych do wydawania opinii klasyfikacyjnych i nie mogą one decydować o zaliczeniu określonych wyrobów lub usług do odpowiedniego grupowania PKWiU, do którego zalicza się określony wyrób lub usługę.

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do postanowień art. 41 ust. 1 powyżej cytowanej ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast w postanowieniach art. 41 ust. 2 powyżej cyt. ustawy sprecyzowano, iż dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku nr 3 do ustawy – wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% – w poz. 21 wymieniono oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne o symbolu ex 15.4.

Ustawodawca w objaśnieniu do załącznika nr 3 do ustawy wskazał, iż symbol ex dotyczy tylko danego wyrobu/usługi z danego grupowania.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że jeżeli olej sojowy surowy niemodyfikowany technicznie jadalny został sklasyfikowany w PKWiU w Sekcji D – produkty przetwórstwa przemysłowego, Podsekcji DA – produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe, Dział 15 – produkty spożywcze i napoje, grupa 15.4 – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, klasa 15.41– oleje i tłuszcze surowe, podkategoria 15.41.12 – olej sojowy, z orzeszków ziemnych, oliwek, słonecznikowy, z szafranu, nasion bawełny, rzepakowy i gorczycowy, surowe, dziesięciocyfrówka 15.41.12-10.10 – olej sojowy, niemodyfikowany chemicznie, jadalny, o którym mowa w poz. 21 załącznika nr 3 do cyt. powyżej ustawy - to jest objęty opodatkowaniem zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy VAT stawką podatku wynoszącą 7%.

Ponadto wyjaśnić należy, iż olej sojowy, niemodyfikowany chemicznie, techniczny został sklasyfikowany przez Spółkę pod symbolem PKWiU 15.41.12-10.20 natomiast w grupowania PKWiU pod symbolem 15.41.12-20.20 sklasyfikowano olej z orzeszków ziemnych surowy, niemodyfikowany chemicznie, techniczny.

Zatem jeżeli olej surowy niemodyfikowany technicznie, został sklasyfikowany w PKWiU w Sekcji D – produkty przetwórstwa przemysłowego, Podsekcji DA – produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe, Dział 15 – produkty spożywcze i napoje, grupa 15.4 – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, klasa 15.41– oleje i tłuszcze surowe, podkategoria 15.41.12 – olej sojowy, z orzeszków ziemnych, oliwek, słonecznikowy, z szafranu, nasion bawełny, rzepakowy i gorczycowy, surowe, dziesięciocyfrówka 15.41.12-10.20 – olej sojowy, niemodyfikowany chemicznie, techniczny, to jest objęty opodatkowaniem zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy VAT stawką podatku wynoszącą 22%.

Natomiast sklasyfikowany w PKWiU w Sekcji D – produkty przetwórstwa przemysłowego, Podsekcji DA – produkty spożywcze, napoje i wyroby tytoniowe, Dział 15 – produkty spożywcze i napoje, grupa 15.4 – oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, klasa 15.41– oleje i tłuszcze surowe, kategoria 15.41.12 – olej sojowy, z orzeszków ziemnych, oliwek, słonecznikowy, z szafranu, nasion bawełny, rzepakowy i gorczycowy, surowe, podkategoria 15.41.12-20 – olej z orzeszków ziemnych surowy, niemodyfikowany chemicznie, dziesięciocyfrówka 15.41.12-20.20 – olej z orzeszków ziemnych surowy, niemodyfikowany chemicznie, techniczny również jest objęty opodatkowaniem zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy VAT stawką podatku wynoszącą 22%.

Z powyższego wynika, iż wobec wskazania przez ustawodawcę w załączniku nr 3 do ustawy – wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% – w poz. 21 oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne o symbolu ex 15.4 przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych określonych w postanowieniach art. 41 ust. 2 ustawy oraz przy stosowaniu stawek podatkowych w podatku od towarów i usług określonych w postanowieniach art. 41 ust 1 ustawy decyduje kryterium grupowania statystycznego oraz przeznaczenia oleju.

Podobne interpretacje: