Drukuj

Dotyczy: opodatkowania sprzedaży stolarki budowlanej ( okien, drzwi itp.) wraz z usługą montażową wykonywaną osobiście, jak również przez firmę podnajmowaną w związku z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca o podatku VAT.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 28.05.2004r. złożone w dniu 28.05.2004r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku wykonywania przez Pana Firmę usług remontowych i budowlanych związanych z infrastrukturą mieszkaniową a dotyczącą sprzedaży stolarki budowlanej / okien, drzwi, itp./ wraz z usługą montażową wykonywaną osobiście czy też przez firmę podnajmowaną w związku z art. 146 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr. 54, poz. 535/ - uprzejmie wyjaśnia:

W myśl przepisów art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz.535/ opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej – art. 2 pkt.6 i art.8 ust.3 w/w ustawy.Zasady określone w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004r, w tym zakresie nie różnią się zatem od analogicznych rozwiązań jakie obowiązywały przez cały okres obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zatem podobnie jak przed 1 maja 2004r. tak i obecnie, o tym czy materiał może wchodzić do wartości usługi, czy też mamy do czynienia z wykonywaniem usług i dostawą towaru, decyduje rodzaj czynności i etap na jakim jest ta czynność wykonywana, z czym związana jest określona klasyfikacja.Działalność gospodarcza dzieli się na trzy główne grupy: produkcja , handel, i usługi co znajduje odzwierciedlenie w grupowaniach statystycznych. Zgodnie ze statystycznymi zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług /PKWiU/ w zależności od tego kto: producent, firma usługowa, czy handlowa dokonuje montażu artykułów branży budowlanej, tak klasyfikowana jest wykonywana przez niego czynność, a w konsekwencji taka będzie dla tej czynności odpowiednia stawka VAT, i tak:

1/ roboty instalacyjne, wykonane przez producenta wyrobu siłami własnymi, są klasyfikowane łącznie z wyrobem w tym samym grupowaniu,2/ budowlane roboty instalacyjne i montażowe klasyfikuje się w dziale PKWiU 45,3/ roboty instalacyjne wykonywane przez sprzedawcę detalicznego, jako usługa związana ze sprzedażą określonego wyrobu, klasyfikowane są tak jak handel detaliczny w odpowiednim grupowaniu działu PKWiU 52.

W związku z powyższym podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności/ również w zakresie klasyfikacji/ oraz prawidłowego jego opodatkowania.Zatem podatnik musi określić prawidłowo wykonywane czynności czy dokonuje dostawy towaru czy świadczy usługi.W zakresie klasyfikacji obowiązują dla potrzeb podatkowych klasyfikacje obowiązujące na dzień przed wejściem w życie ustawy, tj. na 19 kwietnia/ art.41 ust.14 w/w ustawy o VAT/.

Z posiadanych przez Ministerstwo Finansów informacji z GUS wynika wynika,że montaż okien przez ich producenta, jest sklasyfikowany jako okna – PKWiU:z drewna – PKWiU 20.30.11 „Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane”z tworzyw sztucznych – PKWiU 25.23.14-50.1 „Okna i ich ościeżnice z tworzyw sztucznych, dla budownictwa,ze stali – PKWiU 28.12.10-30 „Drzwi, okna i ich futryny oraz progi drzwiowe stalowe”,z aluminium – PKWiU 28.12.10-50 „Drzwi, okna i ich futryny oraz progi Drzwiowe aluminiowe”.

W związku z powyższym należy stosować stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla tego towaru /okien/. Podatnik ma prawo do opodatkowania czynności stawką obniżoną tylko w takim zakresie, w jakim przewidują to przepisy w/w ustawy o VAT. I tak, w myśl przepisów art. 146 ust.1 pkt 2 lit. a, ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz.535/ w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z art.2 pkt 12 w/w ustawy o podatku od towarów i usług przez obiekty budownictwa mieszkaniowego – rozumie się przez to budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111- Budynki mieszkalne jednorodzinne,112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Z dokumentów rejestracyjnych wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach. Wobec powyższego, jeżeli Pana firma handlowa montuje i instaluje dany wyrób budowlany i czynności te zostały klasyfikowane jako „handel detaliczny” w odpowiednim grupowaniu działu PKWiU 52, wówczas przepisy art. 146 ust.1 pkt 2 lit. a, ust.2 w/w ustawy o VAT nie mają zastosowania do wykonywanych przez Pana czynności. Zatem zgodnie z art. 41ust.1 w/w ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%. Natomiast jeżeli opisana przez Pana czynność polegająca na sprzedaży okien, drzwi itp. i montażu przez firmę podnajmowaną przez Pana została sklasyfikowana jako „usługa” związana jest z budownictwem mieszkaniowym – to w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7 %.

Jeżeli ma Pan wątpliwości w zakresie klasyfikacji wykonywanych przez Pana czynności, wówczas należy zwrócić się do urzędu statystycznego w celu właściwej klasyfikacji.

Podpis Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku

Podobne interpretacje: