Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować do sprzedaży samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500kg zakupionych przed 1 maja 2004r. od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej?

W dniu 18.01.2005r. podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie z zapytaniem :Czy do samochodów kupionych przed 1 maja 2004r., a sprzedanych po 31 grudnia 2004r, stosować ogólne zasady naliczania podatku należnego VAT tj. odprowadzić podatek VAT w wysokości 22% od całej wartości sprzedaży samochodu?

Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz.970 ze zm.) w §41a obniżył do dnia 31.12.2004r. stawkę podatku do wysokości 0% do tej części wartości dostawy na terytorium kraju używanych samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500kg, która jest równa cenie nabycia samochodu.

Przepis ma zastosowanie do podatników, którzy :

1) nie byli użytkownikami samochodów wymienionych w tym przepisie,2) nabyli je przed 1 maja 2004r. w celu ich dalszej odsprzedaży, od podmiotów:a) niebędących podatnikami podatku, albob) będących podatnikami podatku, którzy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązujących przed 1 maja 2004r., przy sprzedaży samochodu skorzystali z prawa zwolnienia tej czynności od tego podatku,3) nie wykażą na fakturze kwoty lub kwot podatku od tej dostawy.

Reasumując §41a cyt. Rozporządzenia jednoznacznie określa, że obniżoną stawkę do wysokości 0% stosuje się do 31.12.2004r. wobec czego dostawę samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, nabytych przed 1 maja 2004r. a sprzedanych po 31grudnia 2004r. należy opodatkować stawką podatku w wysokości 22 %.

Należy jednak wskazać, iż organ podatkowy udzielając informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego nie dokonuje analizy zawartych umów cywilnoprawnych, opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego zawartego w złożonym wniosku. Zatem niniejsza informacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień obowiązywania ww. przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego, bądź zmiana przepisów może mieć wpływ na zakres uprawnień lub obowiązków Podatnika.

Podobne interpretacje: