Drukuj

Proszę o zweryfikowanie, czy przyjęta przez nas kwalifikacja usług (czyszczenie mostów, przepustów) jest zgodna z opinią Urzędu ?.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście w odpowiedzi na pismo, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów w indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z okoliczności faktycznych przedstawionych w wyżej wymienionym piśmie wynika, iż Wnioskodawca dokonuje oceny ofert na czyszczenie obiektów mostowych i przepustów w ciągu dróg. Podatnicy świadczący ww. usługi jako Podatnicy podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) posiadają prawa i obowiązki przewidziane w przepisach ustawy, wynikające z faktu dokonania sprzedaży, i tym samym są podatnikami uprawnionymi w przedmiotowej sprawie do wystąpienia i otrzymania pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W celu uzyskania tego rodzaju informacji Podatnik (w tym przypadku podmiot wykonujący przedmiotowe usługi) może zwrócić się z pisemnym wnioskiem do właściwego Organu podatkowego. Ponadto zaznacza się, że to sprzedawca oblicza i deklaruje podatek należny wynikający z wykonywanych usług i na nim ciąży obowiązek zastosowania prawidłowych stawek podatkowych.

Mając na uwadze powyższe tut. Organ odmawia udzielenia odpowiedzi na pisemne zapytanie sformułowane w ww. pismach w trybie art. 14 § 1 Ordynacji podatkowej z uwagi na fakt iż nie dotyczy ono indywidualnej sprawy Podatnika.

Podobne interpretacje: