Drukuj

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę transportu towarowego na trasie Polska-Niemcy-Szwajcaria dla polskiego zleceniodawcy?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportu, także międzynarodowego. Podatnik wykonuje usługę transportową dla polskiego zleceniodawcy na trasie Polska-Niemcy-Szwajcaria. Ładunek towaru następuje w Polsce. Zleceniodawca kontrahent z Polski zlecił przewóz towaru do Niemiec i do Szwajcarii. Ładunek towaru jest łączony tzn. rozładunek części towaru w Niemczech, pozostały towar jest zawożony do Szwajcarii.

Pytanie Podatnika brzmi : jaką stawkę podatku VAT naliczyć dla usługi transportowej do Niemiec i do Szwajcarii...

Zdaniem podatnika do Niemiec obowiązuje stawka podatku VAT w wysokości 22 %, a od granicy Niemiec do Szwajcarii 0%.

Stanowisko organu podatkowego w przedmiotowej sprawie jest następujące :

Zasady opodatkowania usług transportowych zostały uregulowane w art. 27 ust. 2 pkt 2 oraz art. 28 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmian.). Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy w przypadku świadczenia usług transportowych – miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości, z zastrzeżeniem art. 28. W myśl art. 28 cyt. ustawy o VAT w przypadku transportu towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich zwanego dalej „wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów” miejscem świadczenia usługi jest miejsce gdzie transport towarów się rozpoczyna.

Jak wynika z Pana pisma usługi transportowe wykonywane są na zlecenie kontrahenta z Polski i załadunek nastąpi w Polsce.

Jeżeli polski odbiorca usługi podał polski NIP i transport rozpoczyna się w Polsce, miejscem opodatkowania będzie również terytorium kraju. Pan jako wykonawca usługi, mający siedzibę na terytorium Polski, zobowiązany jest do dokonania rozliczenia z tytułu tej transakcji. W tym wypadku, wystawia Pan fakturę za wykonaną usługę na polskiego odbiorcę ze stawką podatku VAT w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT. Powyższe będzie miało miejsce pod warunkiem, że nie wystąpi sytuacja, o której mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z tym artykułem w przypadku gdy nabywca wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Reasumując, tut. organ podatkowy stwierdza, że w analizowanym przypadku Pan, jako usługodawca zobowiązany jest do dokonania rozliczenia z tytułu wykonanej, na zlecenie kontrahenta z Polski, usługi transportowej i opodatkowania jej stawką obowiązującą w kraju, tj. w wysokości 22%.

W odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko Podatnika, że usługa transportowa, którą wykonuje na trasie Polska-Niemcy opodatkowana jest stawką VAT w wysokości 22 % jest prawidłowe.

Usługi transportu międzynarodowego podlegają opodatkowaniu stawką „0” tylko na odcinku krajowym – z miejsca nadania w Polsce do granicy.

Art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług formułuje ogólną zasadę, według której miejscem świadczenia usług transportu jest miejsce, w którym odbywa się transport z uwzględnieniem pokonanych odległości z zastrzeżeniem art. 28.

Oznacza to, że w celu określenia miejsca opodatkowania w przypadku transportu międzynarodowego należy całą trasę podzielić na poszczególne odcinki, tj. odcinek krajowy oraz odcinek znajdujący się poza terytorium kraju.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 23 i ust. 3 ustawy o VAT, usługi transportu międzynarodowego objęto stawką 0-procentową.

Zatem usługi transportu międzynarodowego w części, która jest wykonywana na terytorium Polski, będą objęte stawką 0%, natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w części wykonywanej poza granicami kraju nie będą podlegały opodatkowaniu VAT.

W sytuacji opisanej przez Podatnika dochodzi do sytuacji, że na tym samym odcinku należałoby zastosować dwie stawki 22 % i 0%, czego przepisy nie przewidują.

Biorąc pod uwagę fakt, że transport rozpoczyna się w Polsce, a miejsce pierwszego rozładunku to Niemcy, więc mamy do czynienia z „wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów” i ta usługa podlega opodatkowaniu stawką 22 %. (art. 28 cyt. ustawy).

Odcinek od granicy niemieckiej do miejsca przeznaczenia w Szwajcarii choć spełnia definicję transportu międzynarodowego nie podlega podatkowi od towarów i usług i w świetle obowiązujących przepisów niemożliwe jest zastosowanie stawki 0 % do tego odcinka.

W związku z powyższym, iż Podatnik uważa, że stawka 0 % obowiązuje od granicy Niemiec do Szwajcarii to w tym zakresie stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: