Drukuj

Wnioskodawca, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie budownictwa uczestniczy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Przedmiotem zamówienia publicznego jest rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy rozbudowie i modernizacji Domu Pomocy Społecznej, w którym zapewniona jest opieka medyczna ?

Wnioskodawca, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie budownictwa uczestniczy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Przedmiotem zamówienia publicznego jest rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej. Do Zamawiającego (samorządu powiatowego) trafiło kilka ofert zawierających 22 % stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz jedna oferta zawierająca 7% stawkę podatku VAT. Wnioskodawca w swojej ofercie zawarł 22 % stawkę podatku od towarów i usług VAT . Wykonawca, który złożył ofertę z 7 % stawką podatku VAT złożył protest na czynność Zamawiającego, który wybrał ofertę Wnioskodawcy jako najtańszą, zarzucając, że Wnioskodawca zastosował nieprawidłową stawkę podatku VAT, co stanowi nieusuwalny błąd oferty i obliguje zamawiającego do odrzucenia z tego powodu oferty Wnioskodawcy.

Wnioskodawca sporządzając ofertę dla postępowania przetargowego ustalił, iż w dokumentacji projektowej dla robót, które mają być wykonywane w ramach zamówienia publicznego przewidywane są pomieszczenia:
-pomieszczenie zabiegowe,
-pomieszczenie pielęgniarek,
-hydroterapia,
-izolatka,
a w opisie projektu technicznego znajduje się zapis „...jako pierwsza będzie wykonywana część frontowa – południowa i wschodnia – przeznaczona na pokoje mieszkalne pensjonariuszy i ich obsługę pielęgniarską...” (pkt 3 Opis rozwiązania funkacja).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej, w którym zapewniona jest opieka medyczna opodatkowana jest stawką podstawową 22 %, ponieważ budynek ten, zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowlanych (PKOB) mieści się w grupowaniu PKOB 1264 „ Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej ”, a nie w grupowaniu PKOB 1130„ Budynki zbiorowego zamieszkania”.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie zaś z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę VAT w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Mówiąc o obiektach budownictwa mieszkaniowego należy przez to rozumieć wymienione w art. 2 pkt 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także od 15 lutego 2005 r. wymienione w poz. 20 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), sklasyfikowane w PKOB pod symbolem ex 1130: domy opieki społecznej, budynki internatów i burs szkolnych, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, budynki mieszkalne na terenie koszar, zakłady karne i poprawcze oraz areszty śledcze.

Przez roboty budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ww. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a), rozumie się, zgodnie z art.146 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej, oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Dla prawidłowego określenia wysokości podatku VAT konieczna jest więc precyzyjna identyfikacja obiektu, zgodnie z zasadami klasyfikacji statystycznych, a także zdefiniowanie czynności, których przedmiotem jest ten obiekt.

Wnioskodawca, celem prawidłowego zidentyfikowania obiektu, którego dotyczyć będzie rozbudowa i modernizacja, zgodnie z zasadami klasyfikacji statystycznych, wystąpił pismem z dnia 14.07.2005r. do Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Do pisma Wnioskodawca dołączył opis techniczny.

Zgodnie z opinią Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi znak: OK.-5672/OB.-4217/2005 z dnia 14.07.2005 r., w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis, budynek Domu Pomocy Społecznej, w którym zapewniona jest opieka medyczna (lekarska i pielęgniarska) mieści się w grupowaniu:PKOB grupa 126 klasa 1264 „ Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej ”.

Ponieważ rozbudowa i modernizacja budynków szpitali i zakładów opieki medycznej (PKOB 1264) nie jest wymieniona w ww. ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie jako opodatkowana według stawek niższych niż podstawowa (22 %), wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż rozbudowa i modernizacja przez Wnioskodawcę Domu Pomocy Społecznej, w którym zapewniona jest opieka medyczna (lekarska i pielęgniarska), i który, zgodnie z opinią Ośrodka Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, mieści się w grupowaniu PKOB grupa 126 klasa 1264 „ Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej ” opodatkowana jest stawką podstawową w wysokości 22 %.

Podobne interpretacje: