Drukuj

Jaka jest prawidłowa stawka podatku VAT przy budowie domku letniskowego ?.

POSTANOWIENIE


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U z 2005 roku Nr 8, poz. 60),po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.03.2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika ,że prowadzą Państwo działalności min, polegająca na budowie domków drewnianych letniskowych spełniających w niektórych przypadkach warunki domu mieszkalnego całorocznego.
Zdaniem wnioskodawcy budowa ww. domków letniskowych nie powinna być opodatkowana stawką obniżoną w wysokości 7% mimo tego, że mieści się w klasyfikacji PKOB 111 ,gdy podatnik nie jest tam zameldowany na stałe.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej wyjaśnia iż ; Miejsce zameldowania nie wpływa na status budynku zgodnie z art. 25 i 28 Kodeksu Cywilnego.
Natomiast zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą ,o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit a rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.
Zgodnie zaś z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego-rozumie się przez to budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania,sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych 111-budynki mieszkalne jednorodzinne,112 -budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe ex 113 -budynki zbiorowego zamieszkania-wyłącznie; budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne,plebanie, kurie rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ex 1130 budynki zbiorowego zamieszkania tj. domy opieki społecznej, internaty i bursy szkolne,domy studenckie, domy dziecka,domy dla bezdomnych,budynki mieszkalne na terenie koszar,zakładów karnych i poprawczych,aresztów śledczych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 roku -zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 17 poz. 150.)
Mając na uwadze przedstawiony przez stronę stan faktyczny oraz treść powołanych wyżej przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o VAT tutejszy organ informuje, że stawka podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania usług budowlanych uzależniona jest od klasyfikacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem inwestycji do odpowiedniego grupowania w świetle norm statystycznych Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
Oznacza to, iż budowa budynku mieszkalnego sklasyfikowany do grupowania PKOB 111, 112 lub ex 113 ,1130 - będzie opodatkowana stawką preferencyjna 7% .Grupa 111 obejmuje; samodzielne budynki takie jak;pawilony wille,domki wypoczynkowe,leśniczówki,domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie,domy letnie itp.
Jednocześnie zgodnie z ustawą prawo budowlane - tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 roku - (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 ze zm.) - przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę nadbudowę obiektu budowlanego we wskazanym przez interesanta miejscu zgodnie z zezwoleniem i innymi dokumentami towarzyszącymi.

Powyższa interpretacja;
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia ,traci swoja moc z chwila zmiany przepisów jej dotyczących.
- nie jest wiążąca dla podatnika,wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie,za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej,w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postępowania.

Podobne interpretacje: