Drukuj

W złożonym w dniu XXX wniosku podatnik zwrócił się z prośbą o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie prawidłowego stosowania stawek podatku VAT od niżej wymienionych usług, do których to podatnik podał symbole PKWiU: 1. Roboty związane z budową i remontami dróg gruntowych i o nawierzchni tłuczniowej oraz naprawa oznakowania pionowego. PKWiU 45.23.12-00.00 „ Roboty ogólnobudowlane związane z nawierzchnią przy budowie przy budowie autostrad, ( z wyjątkiem autostrad nadziemnych ) dróg, ulic i innych tras dla pieszych i zmotoryzowanych” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 2. Profilowanie boiska sportowego. PKWiU 45.11.24-00.00 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych” Stanowisko podatnika: stawka 22%. 3. Ścinanie poboczy dróg w celu wyrównania ich z poziomem jezdni wykonane na odrębne zlecenie. PKWiU 45.11.24-00.00 „ Roboty ziemne pozostałe ( przemieszczanie ziemi )” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 4. Koszenie trawy i wycinanie drzew w pasach drogowych. PKWiU 01.41.12-00.00 „ Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 3%.5. Odśnieżanie i posypywanie dróg piaskiem i solą. PKWiU 90.00.30-00.00 „ Oczyszcza- nie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 7%. 6. Kopanie, czyszczenie i odmulanie rowów przydrożnych. PKWiU 45.11.21-00 „Roboty związane z kopaniem rowów” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 7. Remont i naprawa przepustów drogowych. PKWiU 45.21.21-00.10 „ Roboty ogólno budowlane związane z budowa mostów” Stanowisko podatnika: stawka 22%. 8. Obsługa i naprawa samochodów osobowych i ciężarowych. PKWiU 50.20 „ Usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych , pomoc drogowa” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 9. Obsługa i naprawa ciągników. PKWiU 29.31.90-00.00 „ Usługi napraw i konserwacji ciągników rolniczych” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%.10. Obsługa i naprawa maszyn ( równiarka, koparka, ścinarka do poboczy ) PKWiU 9.52.92- 00 „ Usługi napraw i konserwacji maszyn górniczych, maszyn do urabiania skał i do prac budowlanych” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 11. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych. PKWiU 51.53.2 „ Usługi w zakresie handlu hurtowego farbami, szkłem budowlanym, wyposażeniem sanitarnym oraz pozostałymi materiałami budowlanymi” Stanowisko podatnika: stawka 22%. 12. Sprzedaż detaliczna materiałów budowlanych. PKWiU 52.46.1 „ Usługi w zakresie handlu detalicznego drobnymi wyrobami metalowymi, farbami i szkłem” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 13. Sprzedaż hurtowa opału. PKWiU 51.51.1 „ Usługi w zakresie handlu hurtowego pali- wami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz wyrobami pokrewnymi” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 14. Sprzedaż detaliczna opału. PKWiU 52.48.35-00 „ Usługi w zakresie handlu detalicznego paliwami, gazem w butlach, węglem i drewnem dla potrzeb gospodarstwa domowego” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 15. Sprzedaż hurtowa nawozów. PKWiU 51.55.11-00.00 „ Usługi w zakresie handlu hurtowego nawozami sztucznymi oraz wyrobami agrochemicznymi” Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%. 16. Sprzedaż detaliczna nawozów. PKWiU 52.48.32-00.30 „ Usługi w zakresie handlu detalicznego nawozami oraz środkami ochrony roślin Stanowisko podatnika: stawka podatku VAT - 22%.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia XXX złożonym przez Pana XXX w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie

uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia XXX dotyczące wysokości stawek podatku od towarów i usług przy wykonywaniu czynności wymienionych w złożonym wniosku.

U Z A S A D N I E N I E

Dla rozstrzygnięcia, jaka stawka podatku VAT jest właściwa dla czynności wykonywanej przez Podatnika ważne jest ustalenie, czy w danym przypadku mamy do czynienia z dostawą towarów czy ze świadczeniem usług. Do dokonania klasyfikacji towaru lub usługi zobowiązany jest Podatnik. W przypadku gdy zaistnieje wątpliwość przypisania usługi czy towaru do odpowiedniej grupy PKWIU, właściwym organem do wydania opinii statystycznych jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, do którego należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem.

Biorąc pod uwagę klasyfikację oraz symbole PKWiU podane przez Pana we wniosku tut. Organ podatkowy postanowił co następuje:

Ad.1 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 45.23.12-00.00 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Ad.2 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 45.11.24-00.00 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Ad.3 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 45.11.24-00.00 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami ) dla usług wymienionych w punktach od 1 do 3 stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ad.4 Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ) do dnia 30 kwietnia 2008 roku stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności odpłatnej dostawy towarów odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, importu towarów, wewnątrzwspól- notowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy. W pozycji 64 załącz. nr 6 do wyżej cytowanej ustawy wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 01.4 związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weteranaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt. Podany przez Pana symbol PKWiU 01.41.12-00.00 (usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych) mieści się w grupie 01.4, wobec czego jeżeli świadczy Pan usługi należące do tego grupowania, to sprzedaż ich podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 3%.

Ad.5 W pozycji 153 załącznika nr 3 do przedmiotowej ustawy wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 90.0 w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne. Podany przez Pana symbol PKWiU 90.00.30-00.00 ( usługi związane z oczyszczaniem dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu ) mieści się w grupie 90.0 wobec czego jeżeli świadczy Pan usługi należące do tego grupowania, to sprzedaż ich podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7%.

Ad. 6 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 45.11.21-00 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Ad. 7 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 45.21.21-00.10 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Ad. 8 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 50.20 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Ad. 9 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 29.31.90-00.00 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Ad.10 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 29.52.92-00 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Ad.11 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 51.53.2 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Ad.12 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 52.46.1 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Ad.13 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 51.51.1 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Ad.14 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 52.48.35-00 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Ad.15 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 51.55.11-00.00 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Ad.16 Usługi sklasyfikowane przez podatnika pod symbolem PKWiU 52.48.32-00.30 podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku od towarów i usług 22% Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami ) dla usług wymienionych w punktach od 6 do 16 stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W tym stanie prawnym stanowisko podatnika dotyczące wysokości stawek podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności wymienionych i sklasyfikowanych do poszczególnych symboli PKWiU w Pana wniosku jest prawidłowe, co orzeczono w sentencji postanowienia.

Pwyższe postanowienie wydano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia – ewentualna zmiana stanu prawnego skutkuje utratą aktualności interpretacji.

Podobne interpretacje: