Drukuj

Czy sprzedaż hurtowa skrzynek pocztowych, artykułów złączonych i innych artykułów (lakiery, cyfry do numeracji) do ich montażu oraz sprzedaż skrzynek pocztowych wraz z usługą ich montażu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% ?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.06.2005 r. ( data wpływu do urzędu 13.06.2005r.) sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż

przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 10.06.2005 r. i w piśmie z dnia 18.07.2005 r. będącym uzupełnieniem tego wniosku , wynika :w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje Pan sprzedaży skrzynek pocztowych oraz innych artykułów do montażu tych skrzynek ( lakiery , cyfry do numeracji ) dla spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i zakładów gospodarki mieszkaniowej . Dokonuje Pan również sprzedaży skrzynek pocztowych wraz z usługą ich montażu w obiektach budownictwa mieszkaniowego .

Zgodnie z przedłożoną opinią Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi wyrażoną w piśmie Nr OK-5672/KU-3078/2005 z dnia 31.05.2005 r. usługi sprzedaży skrzynek pocztowych i innych artykułów do ich montażu oraz usługi montażu skrzynek pocztowych mieszczą się w grupowaniach :

• sprzedaż hurtowa metalowych skrzynek pocztowych

PKW i U 51.90 „Usługi w zakresie handlu hurtowego pozostałe";

• montaż metalowych skrzynek pocztowych ( wykonywane nie przez producenta skrzynek ), ich dowóz, naprawa i konserwacja, usługi serwisowe i gwarancyjne oraz punktowe tynkowanie i malowanie ścian w miejscach ich wymiany

PKWiU 28.75.90-00.00 „Usługi instalowania , naprawy i konserwacji wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowane"

Według Pana stanowiska sprzedaż hurtowa skrzynek pocztowych , artykułów złączonych i innych artykułów ( lakiery , cyfry do numeracji ) do ich montażu oraz sprzedaż skrzynek pocztowych wraz z usługą ich montażu jest objęta stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku i stanowiskiem Pana w przedmiotowej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze stwierdza:

Stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się godnie z art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ) do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy , z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 i w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w art. 146 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do 7% , oraz warunki stosowania obniżonej stawki zostały również ujęte w § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zmianami ).
W wyżej powołanych przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jak i przepisach wykonawczych do ustawy dotyczących obniżonych stawek podatku VAT dla towarów i usług, nie są wymienione usługi w zakresie handlu skrzynkami pocztowymi ani też usługi montażu tych skrzynek .

W związku z powyższym usługi w zakresie handlu skrzynkami pocztowymi oraz artykułami do ich montażu ( PKW i U 51.90 ) oraz usługi montażu skrzynek pocztowych ( PKW i U 28.75.90-00.00 ) podlegają opodatkowaniu według stawki 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy .


Powyższa interpretacja:

• dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę , traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących ;
• nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej;
• w dacie wydania przedmiotowego postanowienia , w stosunku do Pana nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym


Pouczenie :

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia .

Podobne interpretacje: