Drukuj

Czy obiady sprzedawane przez stołówkę szkolną dla osób z zewnątrz szkoły są opodatkowane stawką VAT 7%?

Postanowieniew sprawie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Na podstawie przepisów, art. 14 a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 26 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 30 maja 2005r. (data wpływu do US - 31 maja 2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko wnioskodawcy, że sprzedaż obiadów przez stołówkę szkolną dla osób z zewnątrz podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% – za prawidłowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 maja 2005r. (data wpływu do US – 31 maja 2005r.) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 zwróciła się do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w udzieleniu pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Zapytanie podatnika:

Czy obiady sprzedawane przez stołówkę szkolną dla osób z zewnątrz szkoły są opodatkowane 7%?

Stan faktyczny i stanowisko podatnika:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 jest samorządową jednostką organizacyjną realizującą zadania gminy w zakresie edukacji.Przy szkole tej funkcjonuje świetlica z dożywianiem, która ma: - wyodrębniony rachunek bankowy, na który dokonywane są wpłaty za wydawane obiady,- nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym. szkoła nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, ponieważ oprócz czynności zwolnionych od podatku, wykonuje czynności opodatkowane, tj.: wynajem lokalu, sprzedaż posiłków.Podatnik stoi na stanowisku, że sprzedaż obiadów przez stołówkę szkolną dla osób z zewnątrz opodatkowana jest podatkiem w wysokości 7%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego informuje, co następuje: Podatnik wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w celu prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zobowiązany jest do właściwego zdefiniowania wykonywanych czynności, także w zakresie klasyfikacji statystycznych.

Odnośnie prawidłowego zaklasyfikowania usług świadczonych przez szkołę do właściwego grupowania w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług tut. organ informuje, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Ur. GUS Nr 12, poz. 87) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.

W przypadku trudności w określeniu właściwego grupowania, zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. Organy podatkowe nie są uprawnione do zaliczania usług czy towarów do określonych klasyfikacji statystycznych.

Zadaniem statutowym Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 są usługi w zakresie edukacji, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 80, które korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem zostały wymienione w pozycji 7 załącznika nr 4 do ustawy, stanowiącego wykaz usług zwolnionych od podatku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Odnośnie wysokości opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży obiadów dla byłych pracowników, należy mieć na uwadze fakt, iż czynności wykonywane na rzecz innych osób wiążą się z odrębnym świadczeniem, które nie stanowi z założenia elementu składowego usługi, a w tym przypadku usługi edukacyjnej, jest świadczeniem o zupełnie innym charakterze, związanym z obowiązkiem uiszczania odrębnej odpłatności oraz pozostaje bez wpływu na i nie ma związku z zasadniczą usługą.

Wobec powyższego informuje się, że zdaniem tut. Organu podatkowego sprzedaż w takich wypadkach podlega opodatkowaniu według stawki 7%. Stosownie bowiem do § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) w okresie do 31 grudnia 2007r. obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz do usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:1) sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszanką piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%;2) sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych, gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nieprzetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22%.

Zatem w ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przedstawione przez wnioskodawcę stanowisko odnośnie opodatkowania sprzedaży obiadów przez stołówkę szkolną dla osób z zewnątrz jest prawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że:1. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w ww. wniosku i została udzielona według stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania;2. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: