Drukuj

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi uszlachetniania czynnego świadczone na rzecz podmiotu polskiego, który ma podpisaną umowę z kontrahentem z kraju Unii Europejskiej?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 05.08.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług

stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na zlecenie podmiotu polskiego, który ma podpisaną umowę z kontrahentem z kraju unijnego, świadczy Pan usługę krawiecką, którą dotychczas obciążał Pan stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Jednakże, Pana zdaniem, przy świadczeniu takiej usługi należy stosować stawkę 0% w myśl art. 83 ust. 1 pkt 24 oraz ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, w świetle obowiązujących przepisów organ zauważa:

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług - co do zasady - jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone (tam też powstaje obowiązek podatkowy).
Jeżeli polski podatnik świadczy w Polsce usługi związane z majątkiem ruchomym na rzecz podmiotu zarejestrowanego dla celów podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim na terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, który podał wykonawcy numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wówczas miejscem świadczenia i opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego, które nadało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem że towary po wykonaniu usługi zostaną niezwłocznie wywiezione z Polski, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania na nich usług - zgodnie z art. 28 ust. 7, 8 ww. ustawy.

W przedstawionym stanie faktycznym przepis art. 83 ust. 1 pkt 24 ustawy nie ma zastosowania. W art. 83 ust. 1 pkt 24 postanowiono, że stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług polegających na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów.
W ust. 7 artykułu 83, określono jak należy rozumieć pojęcie usług wymienionych w ust. 1 pkt 24 ww. przepisu ustawy o podatku od towarów i usług, tj:

1. świadczone bezpośrednio przez podatnika, który sprowadził z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w celu ich naprawy, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia, jeżeli towary te zostaną wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach celnych;
2. polegające na pośredniczeniu między podmiotem mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego niebędącym podatnikiem, w rozumieniu art. 15, a podatnikiem, o którym mowa w pkt 1, gdy pośrednik otrzymuje prowizję lub inne wynagrodzenie od którejkolwiek ze stron zawartego kontraktu dotyczącego usług określonych w pkt 1, pod warunkiem posiadania kopii dokumentów potwierdzających powrotny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty;
3. świadczone przez innych podatników na zlecenie podatnika, o którym mowa w pkt 1, polegające wyłącznie na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu towarów sprowadzonych w tym celu przez podatnika określonego w pkt 1, pod warunkiem:
a) uzyskania oświadczenia od zleceniodawcy, że towar, który powstał w wyniku wykonania tej usługi, zostanie wywieziony z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty;
b) posiadania szczegółowego rozliczenia tych usług, zgodnie z treścią dokumentów celnych, których kopie powinny być w posiadaniu tych podatników, potwierdzających powrotny wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty;
4. polegające na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetworzeniu towarów sprowadzonych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów celnych, świadczone przez podatników na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium państwa trzeciego niebędących podatnikami, w rozumieniu art. 15, w ramach kontraktów wielostronnych, jeżeli:
a) naprawiony, uszlachetniony, przerobiony lub przetworzony przez tych podatników towar został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju przez podatnika będącego również stroną tego kontraktu,
b) podatnik posiada szczegółowe rozliczenie wykonanych usług, zgodnie z dokumentami celnymi potwierdzającymi wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty oraz kopie tych dokumentów celnych.

Z mocy ust. 9 art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług, usługami polegającymi na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu są również usługi świadczone na zlecenie podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, w przypadku gdy:
1. wykonywane przez podatnika usługi dotyczą towarów nabytych lub zaimportowanych w tym celu na terytorium Wspólnoty;
2. podatnik posiada dowód, że należność za usługę została zapłacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju;3. podatnik posiada dokument potwierdzający wywóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, którego usługa dotyczy.
Przypadek ten również w tym stanie faktycznym nie występuje.

Z powyższego wynika, iż obecnie opodatkowanie stawką 0% wszelkich usług w ramach przerobu uszlachetniającego odnosi się do przypadków obrotu towarowego pomiędzy krajami trzecimi, czyli spoza terytorium Wspólnoty a terytorium kraju, czyli Polski.

Zatem, w sytuacji świadczenia przez Pana usług uszlachetniania na rzecz podmiotu zarejestrowanego w Polsce, który nie podał Panu numeru, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium Polski, zastosowanie mają zasady ogólne dla transakcji krajowych, tj. usługodawca jest zobowiązany do doliczenia podatku z tytułu wykonanej usługi w stawce właściwej dla usługi krajowej, albowiem nie spełnia warunków zawartych w art. 28 ust. 7, 8 i 9 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu, w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: