Drukuj

Stawka podatku od towarów i usług na "rzeźbę (figurę) w drewnie"

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki w zakresie podatku od towarów i usług w sprawie zastosowania prawidłowej stawki podatku od towarów dla sprzedawanych towarów, przedstawione w piśmie z dnia 14 listopada 2005 r., jest nieprawidłoweb/.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14 listopada 2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17 listopada 2005 r.) Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka dokonuje odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, które zdefiniowała jako ?rzeźba (figura) w drewnie?. Podatnik uzyskał informację z Urzędu Statystycznego, iż towary te zostały wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej jako ?Wyroby z drewna gdzie indziej nie sklasyfikowane? ? PKWiU 20.51.14-50.90.

Spółka przedstawiła stanowisko, iż jako wyroby sztuki ludowej są rękodziełem, którego dostawa winna być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%.

Spółka prosi o potwierdzenie ww. stanowiska i określenie prawidłowej stawki podatku.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ? zwanej dalej ?ustawą?) stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146 ust. 1 ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. Załącznik nr 6 do ustawy nie zawiera towarów sklasyfikowanych w PKWiU 20.51.14-50.90, jak również wyrobów rękodzieła ludowego. W związku z powyższym nieprawidłowym jest stosowanie dla dostawy przedmiotowych towarów stawki podatku w wysokości 3%.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż w załączniku nr 3 do ustawy, pod pozycjami od 110 do 128 wymieniono wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego (wraz z przyporządkowanym danym towarom symbolem PKWiU), które jeżeli posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 7%, jednakże w przedmiotowym wykazie także brak jest wyrobu o symbolu PKWiU 20.51.14-50.90.

Z uwagi na powyższe w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie powołany art. 41 ust. 1 ustawy i prawidłową stawką podatku dla dostaw tych towarów będzie stawka w wysokości 22%.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany lub uchylenie przez organ odwoławczy, lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: