Drukuj

Stawka podatku od towarówi usług w przypadku wzięcia przez podatnika udziału w cyklicznej audycji telewizyjnej, który to udział ma charakter twórczy lub charakter artystycznego wykonania utworu w rozumieniu praw autorskich i praw pokrewnych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Odynacja podatkowa” (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) po zapoznaniu się z wnioskiem Strony z dnia 24.10.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

p o s t a n a w i a m

stwierdzić, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 24 października 2005r. (uzupełnionym w dniu 16.11.2005r.) Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zapytanie dotyczy: zastosowania stawki podatku od towarówi usług w przypadku wzięcia przez podatnika udziału w cyklicznej audycji telewizyjnej, który to udział ma charakter twórczy lub charakter artystycznego wykonania utworu w rozumieniu praw autorskich i praw pokrewnych.

Strona przedstawiła następujący stan faktyczny:Jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą . Z tytułu prowadzonej działalności jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jego firma xxxx z siedzibą w yyy działającą w imieniu własnym oraz na rzecz innej osoby, zawarła ze Spółką z o.o. w Warszawie,umowę na udział w realizacji audycji telewizyjnej.Firma - Spółka z o.o jako producent wykonawczy cyklicznej audycji telewizyjnej o charakterze rozrywkowym, prezentuje w niej wizerunki uczestników, informacje o życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym uczestników oraz bliskich im osób.Wykonawca przenosi na PRODUCENTA całość majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do utworu i artystycznego wykonania.

Strona stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w/w usługi są zwolnione z podatku VAT jako wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT jako PKWiU ex 92 – usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów.

Dodatkowo Strona przedłożyła opinię Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi nr OK-5672/KU-3961/2005 z dnia 12.07.2005r. w zakresie klasyfikacji w/w usług do grupowania PKWiU 92.31.22.-00.00 „Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów , rzeźbiarzy, artystów estardowych i innych indywidualnych artystów „ , a w zakresie reprezentowania interesów artystki wykonywanych na zlecenie – PKWiU 74.87.17-00.00 „Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Ocena prawnaW myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004r. - przeniesienie praw autorskich traktowane jest jako świadczenie usług - art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Z treści przedłożonej do wniosku umowy wynika, że podatnik działając w imieniu własnym oraz na rzecz innej osoby, zawarł ze Spółką z o.o. w Warszawie, umowę na udział własny oraz innego artysty w audycji telewizyjnej. Firma - Spółka z o.o jako producent wykonawczy cyklicznej audycji telewizyjnej o charakterze rozrywkowym, prezentuje w niej wizerunki uczestników, informacje o życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym uczestników oraz bliskich im osób.Wykonawca przenosi na PRODUCENTA całość majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do utworu i artystycznego wykonania.

W przypadku prowadzenia działalności artystycznej wykonywanej przez podatnika na własny rachunek o symbolu PKWiU 92.31.22-00.00 mają zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do w/w ustawy. W pozycji 11 załącznika nr 4 zawierajacego wykaz czynności zwolnionych, wymieniono: usługi związane z kulturą, w tym również „ usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenie w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania , usługi związane z rekreacją i sportem z wyjątkiem wskazanych w w/w pozycji wyłączeń.

Podatnik przedłożył opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi nr OK-5672/KU-3961/2005 z dnia 12.07.2005r. , z której wynika, że działalność artystyczna wykonywana na własny rachunek np. wzięcie udziału w cyklicznej audycji telewizyjnej, który to udział ma charakter twórczy lub charakter artystycznego wykonania utworu w rozumieniu praw autorskich i praw pokrewnych, zakwalifikowano do grupowania PKWiU 92.31.22.-00.00 - „Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów , rzeźbiarzy, artystów estardowych i innych indywidualnych artystów „.

W świetle powyższego, usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli związane są z kulturą (tzn. mieszczą się w grupowaniu PKWiU ex 92 ) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Wobec tego należy uznać, że usługi wskazane we wniosku jako związane z kulturą i zakwalifikowane do grupowania PKWiU 92.31.22.-00.00, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 1 i pozycji 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT pod warunkiem, iż są wykonywane na rzecz i we własnym imieniu.

Dodatkowo organ podatkowy zauważa, że w przypadku świadczenia przez podatnika usług polegąjacych na reprezentowaniu interesów innego artysty, wykonanych na zlecenie zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny do grupowania PKWiU 74.87.17-00.00 - „ Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”, podlegają one opodatkowaniu według stawki 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy o VAT.

W świetle powyższego stanowisko Strony jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14 b § 1 Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14 b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa ) .

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 ustawy Ordynacji podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: