Drukuj

Jaka jest stawka podatku od towarów i usług, według której zostanie naliczona kwota podatku VAT dla towaru tj. drzewo (lite bale, okorowane i zaimpregnowane), który wnioskodawca zamierza sprowadzić do Polski z Białorusi w połowie 2006r.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005r. z późniejszymi zmianami), art. 41 ust.1, art. 83 ust.1 pkt 2, 4, 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 kwietnia 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu) postanawiam uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 10.03.2006r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Gdyni z prośbą o podanie stawki podatku od towarów i usług, według której zostanie naliczona kwota podatku VAT dla towaru tj. drzewo (lite bale, okorowane i zaimpregnowane), który wnioskodawca zamierza sprowadzić do Polski z Białorusi w połowie 2006r.

W uzupełnieniu swojego zapytania z dnia 04.04.2006r., będącego odpowiedzią na wezwanie organu podatkowego m.in. do przedstawienia stanu faktycznego i własnego stanowiska na zadane pytanie, podatnik wyjaśnił, iż:

- nie prowadzi działalności gospodarczej,
- płaci podatek rolny,
- według informacji pozyskanych w Izbie Celnej w Gdyni drewno sprowadzone spoza obszaru Unii Europejskiej zwolnione jest z cła,
- na zakupionym terenie zamierza postawić gospodarstwo agroturystyczne, dlatego też sprowadza drzewo (lite bale, okorowane i zaimpregnowane),
- stawka podatku VAT powinna wynosić 0 %.

Pismem znak XII-2/448-98/TZ-49/06/AB z dnia 06.04.2006r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni przekazał przedmiotowy wniosek Naczelnikowi Urzędu Celnego w Gdyni celem udzielenia pisemnej interpretacji w trybie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego dotyczącego niniejszego zagadnienia stwierdzam, iż stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) import towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem". Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego (art. 19 ust. 7).

Szczególne przypadki zastosowania stawki podatku w wysokości 0 % zostały określone w art. 83 wyżej cytowanej ustawy. W ustępie 1 pkt 2, 4 i 5 ustawodawca przewidział możliwość stosowania 0 % stawki w przypadku importu:

pkt 2) środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego (PCN 8901 10 10 0, 8901 20 10 0, 8901 30 10 0, 8901 90 10 0, 8902 00 12 0, 8902 00 18 0) (CN 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18) przez armatorów morskich;

pkt 4) części do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych środków, z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu;

pkt 5) środków transportu lotniczego używanych w lotnictwie cywilnym do wykonywania głównie transportu międzynarodowego o masie własnej przekraczającej 12 ton oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego przywożonego przez ich użytkownika docelowego, posiadającego świadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotniczego.

Ponadto w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22.04.2004r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. Nr 87, poz. 826 z późniejszymi zmianami), wydanego na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, zostały określone wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 (opodatkowanych stawką w wysokości 7 %) i nr 6 (opodatkowanych stawką w wysokości 3 %) do ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego lub Nomenklaturze Scalonej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż importowany z Białorusi towar tj. lite bale, okorowane i zaimpregnowane, zaklasyfikowany do poz. 4403 Taryfy celnej, nie został ujęty w wykazach towarów, o których mowa powyżej, jak również import przedmiotowego towaru nie został wyszczególniony w art. 83 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym - w myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - w stosunku do przedmiotowego towaru winna zostać zastosowana stawka podatku VAT w wysokości 22 %.

Jednocześnie informuję, iż interpretacja zawarta w niniejszym postanowieniu dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji.

Podobne interpretacje: