Drukuj

Czy przy sprzedaży członkostwa może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 10 zał. nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/z późń. zm./ (usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe) - PKWiU 91), czy też ma prawo do korzystania z 7% stawki podatku, o której mowa w poz. 158 zał. nr 3 do ustawy (usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych - PKWiU 92.61)?

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm./, art. 41, art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez X na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2005 r., znak: 1473/WV/443/208/137/2005/GW w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


- zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 25 maja 2005r. Strona wystąpiła do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielnie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego w powyższym piśmie stanu faktycznego wynika, iż Strona prowadzi obiekt sportowy w postaci pełnowymiarowego pola golfowego klasy mistrzowskiej, a także organizację członkowską w postaci klubu golfowego, który jest jej wewnętrzną jednostką. Działalność Strony polega m.in. na sprzedaży członkostwa w Klubie Golfowym na czas oznaczony. Nabyciu członkostwa towarzyszy złożenie deklaracji Nabycia Członkostwa w Klubie Golfowym, która to deklaracja "upoważnia do uczestniczenia w życiu Klubu Golfowego i korzystania z jego usług".

W związku z powyższym Strona zadała pytanie, czy przy sprzedaży członkostwa może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 10 zał. nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług (usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe) - PKWiU 91), czy też ma prawo do korzystania z 7% stawki podatku, o której mowa w poz. 158 zał. nr 3 do ustawy (usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych - PKWiU 92.61).

W ocenie Strony biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną i charakter Klubu Golfowego, jako organizacji członkowskiej oraz treść poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy, istnieje podstawa do uznania, iż sprzedaż członkostwa w Klubie Golfowym jest zwolniona z VAT.

Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2005 r., znak: 1473/WV/443/208/137/2005/GW Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie, zarzucając powyższemu postanowieniu naruszenie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - poz. 158 Załącznika nr 3 do ustawy (usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych - PKWiU 92.61), poprzez uznanie, że nie może on zostać zastosowany do sprzedaży przedmiotowego członkostwa.

Strona podniosła, że przynależność do Klubu Golfowego, uczestniczenie w życiu Klubu, korzystanie z przywilejów i stosowanie się do reguł związane są jedynie z grą w golfa na terenie pola golfowego. Strona przy tym nie świadczy żadnych innych usług, które mogły by być potraktowane odrębnie od umożliwienia członkom klubu gry w golfa na polu golfowym. W tym zakresie - podnosi Strona - nabycie członkostwa nie różni się w swej istocie od sprzedaży biletów wstępu na pole golfowe, co zdaniem Naczelnika podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu preferencyjnej 7% stawki VAT (postanowienie z dnia 30 sierpnia 2005 r., znak: 1473.WV/443/208/140/2005/GW). Różnica polega jedynie na tym, że bilet wstępu uprawnia do jednorazowej gry w golfa, natomiast członkostwo upoważnia do gry w golfa przez dłuższy czas np. rok.

Poza powyższą różnicą polegającą na okresie uprawnienia do gry w golfa na terenie pola golfowego, status obu rodzajów golfistów w zasadzie nie różni się od siebie. W tym zakresie członkostwo stanowi w praktyce stosowną ilość zsumowanych biletów wstępu na pole golfowe.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, mając na uwadze zarzuty Strony zawarte w zażaleniu zważył, co następuje.


Na wstępie Dyrektor Izby Skarbowej podkreśla, iż Strona wniosła zażalenie tylko co do uznania, iż "przy sprzedaży członkostwa w klubie golfowym nie może korzystać z 7% stawki VAT". Natomiast Strona zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego wyrażonym w przedmiotowym postanowieniu, iż sprzedaż członkostwa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w poz. 10 zał. nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług (usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe) - PKWiU 91).

Należy więc zauważyć, iż przedmiotem rozpatrzenia będzie wskazana wyżej kwestia sporna.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do ust. 2 art. 41 cyt. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust.1.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i stanowiska Strony wynika, iż ma Ona prawo, przy sprzedaży członkostwa w klubie golfowym, do stosowania preferencyjnej 7% stawki podatku od towarów i usług na podstawie poz. 158 Załącznika Nr 3 do ustawy (usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych - PKWiU 92.61.).

Natomiast w zaskarżonym postanowieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, że właściwą stawką jest stawka podatku w wysokości 22% (sugerując się m. in. klasyfikacją statystyczną PKD, którą nie posłużono się w ustawie o VAT).

W tym miejscu Organ drugiej instancji wskazuje, że do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniej grupy towarów nie są kompetentne organy podatkowe. W myśl bowiem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz.11):

  • zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej;
  • w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania: rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, środka trwałego lub obiektu budowlanego według: Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN), Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż podmiotem obowiązanym do zaklasyfikowania wykonywanych usług będzie podmiot świadczący te usługi.

W związku z powyższym, jeżeli usługi świadczone przez Stronę polegające na sprzedaży członkostwa w Klubie Golfowym należą do grupowania PKWiU wskazanego przez Stronę, to będzie Ona miała prawo opodatkować je przy zastosowaniu stawki 7%, w przypadku natomiast gdy przedmiotowe usługi nie będą mogły być zaliczone do w/w grupowania PKWiU Strona winna zastosować stawkę podstawową w wysokości 22%.


Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak sentencji decyzji.

Podobne interpretacje: