Drukuj

Wysokość stawki VAT na majeranek suszony otarty.

We wniosku z dnia 10.07.2006 r. o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego Spółka zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wysokości stawki VAT na majeranek suszony otarty.Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka wykonuje działalność gospodarczą polegająca m.in. na produkcji przypraw. W ramach tej działalności produkuje majeranek suszony otarty. Do pisma Spółka załączyła opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, z której wynika, że majeranek suszony otarty mieści się w grupowaniu PKWiU 15.33.13-90.90 "Warzywa suszone pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane". Spółka Zwraca się z zapytaniem czy słuszne jest prezentowane we wniosku stanowisko, że tak sklasyfikowany wyrób podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7%.

Odpowiadając na zapytanie dotyczące powyższej sprawy, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu uprzejmie wyjaśnia:Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. W poz. 20. tego załącznika wymienione zostały owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane o symbolu PKWiU ex 15.3. Oznaczenie ex wskazuje, że określona w ustawie grupa towarów dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania. W świetle opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi - Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych majeranek suszony otarty mieści się w tej klasyfikacji.

Zatem należy uznać, że stanowisko Spółki, iż majeranek suszony otarty podlega opodatkowaniu wg stawki VAT 7%, jest właściwe i znajduje odzwierciedlenie w aktualnym stanie prawnym.Powyższej interpretacji udzielono wg stanu prawnego na dzień jej wydania i w oparciu o przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny. W przypadku zmiany - po jej udzieleniu - przepisów prawa w omawianym zakresie lub okoliczności stanu faktycznego informacja ta nie będzie mieć zastosowania.

Podobne interpretacje: