Drukuj

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów z tytułu sprzedaży wydawnictw informacyjnych, nie oznaczonych na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISBN.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w złożonym wniosku, Podatnik dokonuje sprzedaży zewnętrznym osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym informatorów o przebiegu studiów stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych. Wydawnictwa te (w formie książkowej) posiadają symbol PKWiU 22.11.10. Część informatorów nie posiada symbolu ISBN i w związku z tym ich sprzedaż nie może korzystać ze stawki 7 % podatku od towarów i usług, zgodnie z poz. 48 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług oraz z przepisów przejściowych (art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy), według których do 31 grudnia 2007 r. możliwe jest stosowanie obniżonej stawki podatku w wysokości o %. W ocenie Podatnika z uwagi na brak stosownego oznaczenia, sprzedaż wydawnictw informacyjnych bez symboli ISBN objęta jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22 %.
Zdaniem Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem przepisów art. 41 ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i ust. 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy. Natomiast zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem postanowień art. 41 ust. 12 oraz art. 114 ust. 1 ustawy. W załączniku Nr 3 zamieszczony został wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką 7% podatku od towarów i usług. W poz. 48 tego załącznika wymienione zostały następujące towary wytwarzane metodami poligraficznymi, mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 22.11:
1) książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN);
2) nuty;
3) mapy
Wyłączenie stosowania stawki 7 % podatku od towarów i usług dotyczy natomiast następujących towarów: książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym, lokalnym; książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10) i ulotek.
Natomiast stosownie do treści przepisu art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r., stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do dostaw w kraju oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia:
1) książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych (oraz książek teleksów i telefaksów – PKWiU 22.11.20-60.10),
2) nut,
3) map
4) ulotek
oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym Podatnik dokonując dostawy książek, które nie zostały oznaczone na podstawie odrębnych przepisów symbolem ISBN, obowiązany jest do stosowania przy sprzedaży podstawowej stawki podatku od towarów i usług, to jest stawki w wysokości 22%, stosownie do brzmienia art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Podobne interpretacje: