Drukuj

jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować dostawy „ żołądków wieprzowych parzonych, nie nadających się do bezpośredniego spożycia” zakwalifikowanych do PKWiU 15.13?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście, po szczegółowym rozpoznaniu wniosku z dnia 05.02.2007r. (data wpływu 09.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku: podatnik wszczął postępowanie przetargowe na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych; złożone oferty dot. dostawy „ żołądków wieprzowych parzonych, nie nadających się do bezpośredniego spożycia” zawierają różne stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług: 3% i 7%; wg. załącznika do wniosku (pismo GUS Departament Koordynacji i Organizacji Badań z dn. 19.12.2006r.) powyższy towar dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy zakwalifikować do PKWiU – 15.13.12-59; identyczne stanowisko prezentowane jest przez podatnika w złożonym wniosku – który zakwalifikował towar do PKWiU 15.13.

Podatnik zwrócił się z pytaniem: jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować dostawy „ żołądków wieprzowych parzonych, nie nadających się do bezpośredniego spożycia” zakwalifikowanych do PKWiU 15.13?

Zdaniem podatnika: z uwagi na zaklasyfikowanie towaru tj. „żołądków wieprzowych parzonych, nie nadających się do bezpośredniego spożycia” do PKWiU 15.13 podlega on opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg. stawki 7%.

W myśl art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem” podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju...

Według art.41 ust.2 w.w. ustawy – dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust.12 i art.114 ust.1. Pod poz.18 tego załącznika ustawodawca wykazał – mięso i produkty mięsne, z wyłączeniem: tłuszczów technicznych, produktów ubocznych garbarń, skór i skórek niejadalnych, usług związanych z wytwarzaniem produktów mięsnych – zakwalifikowane do PKWiU ex 15.1.

W związku z czym należy stwierdzić, że w przypadku zakwalifikowania przez podatnika towaru do PKWiU 15.13 podlegać on będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg. stawki 7%.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście informuje, iż niniejsza interpretacja nie stanowi potwierdzenia prawidłowego zakwalifikowania przez podatnika „żołądków wieprzowych parzonych, nie nadających się do bezpośredniego spożycia” do PKWiU 15.13.

Organem właściwym do klasyfikacji jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, który w porozumieniu z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej, opracowuje podstawowe do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych standardowe klasyfikacje i nomenklatury, wzajemne relacje między nimi oraz ich interpretacje (por. art.40 ust.1 ustawy z dn. 29.06.1995 r. o statystyce publicznej – Dz. U. Nr 95, poz.439 ze zm.).

Należy również podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 22.12.2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 245, poz.1780) dla celów podatku od towarów i usług stosuje się w 2007r. klasyfikację PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 18.03.1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 42, poz.264 ze zm.).

Reasumując tut. organ podatkowy dokonując oceny prawnej stanowiska podatnika zawartego we wniosku stwierdza, że jest ono prawidłowe.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu i w oparciu o stan prawny aktualny na dzień wydania pisemnej interpretacji.

Podobne interpretacje: