Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży lokali mieszkalnych, komórek lokatorskich, garaży oraz lokali użytkowych?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, póz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006 roku (data wpływu do tutejszego urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 2 pkt 6, art. 5 ust. l pkt l, art. 41 ust. l i 2, art. 146 ust. l pkt 2 lit. b, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 póz. 535 z późniejszymi zmianami)Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest w części dotyczącej sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do tego lokalu komórkami oraz sprzedaży lokali użytkowych prawidłowe, w pozostałej części jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE
Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:Spółdzielnia podaje, że zadanie inwestycyjne stanowi dwa budynki mieszkalne A i B -czterokondygnacyjne. W budynku A na parterze znajduje się 10 lokali użytkowych. Łącznie w budynkach znajduje się 104 lokale mieszkalne, 104 miejsca postojowe w garażu podziemnym oraz 20 komórek przynależnych do niektórych lokali mieszkalnych. Na pokrycie kosztów budowy członek Spółdzielni wnosi wkład budowlany.

Pytanie Spółki dotyczy następującej kwestii:
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy sprzedaży lokali mieszkalnych, komórek lokatorskich, garaży oraz lokali użytkowych?

Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:Zdaniem Spółdzielni zadanie inwestycyjne jest budownictwem mieszkaniowym zgodnie z art. 146 ustawy o podatku od towarów i usług. Ustanawiając własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wraz z garażem oraz komórką lokatorską, Spółdzielnia naliczy VAT należny 7%. Ustanawiając własnościowe prawo do lokalu użytkowego Spółdzielnia naliczy VAT należny 22%.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym:

Stosownie do art. 5 ust. l pkt l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późniejszymi zmianami) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, przez którą należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.Towarami zaś, zgodnie z art. 2 pkt 6 w/w ustawy, są rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu.Zgodnie z art. 146 ust. l pkt 2 lit. b w/w ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 roku stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych.Ponadto w myśl art. 41 ust. 2 w/w ustawy o podatku od towarów i usług - dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku Nr 3 do w/w ustawy w póz. 161 wymieniono dostawę, budowę, remont lub przebudowę budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, realizowanych w ramach budownictwa społecznego.Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego w myśl art. 2 pkt 12 w/w ustawy rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych:111- Budynki mieszkalne jednorodzinne,112- Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Zgodnie z art. 41 ust. l w/w ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Właściwa identyfikacja budynku powinna być dokonana - zgodnie z dyspozycją art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług - według zasad klasyfikacji statystycznej, tzn. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Z 1999 roku Nr 112, póz. 1316 z późniejszymi zmianami).Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia będzie budować i dokonywać dostawy lokali mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi, garażami lub budować i dokonywać dostawy lokali użytkowych.Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług dostawa miejsc garażowych nie korzysta z preferencji w postaci obniżonej stawki podatku VAT - gdyż miejsca te traktowane są jako lokal użytkowy, ponieważ nie służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i podlegają opodatkowaniu stawką podstawową, o której mowa w art. 41 ust. l w/w ustawy o VAT tj. 22%.Tym samym zgodnie z w/w art. 146 ust. l pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług dostawa lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do tego lokalu komórkami w obiektach budownictwa mieszkaniowego podlega do dnia 31 grudnia 2007 roku opodatkowaniu stawką w wysokości 7%, natomiast dostawa garaży lub innych lokali użytkowych wybudowanych w ramach obiektu budownictwa mieszkaniowego podlega opodatkowaniu stawką 22%.

Podobne interpretacje: